Loading...

How to perform SathyanarayanaVratha

On the day of pooja the Kartha after bathing wear Silk Dhoti and Silk Shalyahas (which is kept for only pooja ) start Sathynarayana Pooja under the direction of the priest.He has to place tilaka,nama or vibuhti on his forehead.


Achamana In order to condition the body speech and mind Kartha will perform Achamana that is take three sips of water uttering the names of

Om Sri Keshavaaya swaha ,
Om Sri Narayanaaya swaha,
Om Sri Madhavaya Swaha, and continue to chant all 24 names of Narayana.
Om Govinadaya Namah
Om Vishnave Namah
Om Madhusudhanaya Namah
Om Trivikramaaya Namah
Om Vamanaya Namah
Om Sridharaya Namah
Om Padmanabhaya Namah
Om Damodaraya Namah
Om Sanksrhanaya Namah
Om Vasudevaya Namah
Om Prdumnaya Namah
Om Anirudhaya Namah
Om Purushothamaya Namah
Om Adokshajaya Namah
Om Narasimhaya Namah
Om Achuthaya Namah
Om Janardhanaya Namah
Om Upendraya Namah
Om Hariye Namah
Om Sri Krishnaya Namah
Ring the bell inviting Lord Sathyanarayana. Ghantanadam kruthva. and chant:-
Agamarthanthu Devanam Gamanaarthanthu Rakshasam |
Kurve Gantaravam Tathra Devathavhana Lanchanam ||


Boothachatanam kruthva; Apasarpanthu Ye Bhootha Bhoomisamsthitha: Ye Bhootha Vignakartharaha: Te nashyanthu shivajnaya || Apakramanthu Boothadyaha : Survethe Bhoomibarakaha: Surveshamvirodhena Deva karma samarabeth

Bhoomipooja: Place akshatha on the floor with a drop of water from pooja vessel and chant:-
Pruthvi Tvaya drutha Lokaha: Devi Tvam Vishnu Drutha:
Tvam cha Dharaya Mam Devi Pavithram Kuru Chasanam:
Ithi Manthrena Bhoomim Samprarthaya: prithivyaha: Meru prusti rushi:
Kurmo Devatha jagathi Chandaha:

Pranayama: Om pranavasya parabrhama rushi paramathma Devatha Devi Gayithri chandaha
Mentally touch the various parts of the body whilst reciting
Om Bhooh; (Life breath) Head
Om Bhuvah;(Dispeller of miseries)Eyes
Ogam Suvaha;(Blissful) Throat
Om Mahah;(Great) Heart
Om Janah;(Ceator)Navel
Om Tapah(Just) feet
Ogam Sathyam (Reality) All
Om Tatsavitur vareniyam |
Bhargho Devasya Dheemahi |
Dhiyo Yo Naaha Prachodayat |
Oma Poojythi Raso Amrutham Brahma Burbava-suvarom |
Repeat three times
Brahma Burbava-suvarom |
Brahma Burbava-suvarom |
Brahma Burbava-suvarom |

O Lord the life breath of all, Dispeller of miseries, Giver of true bliss, Creator of the universe, the Ultimate reality, All pervading God, Purify and strengthen my head ( Power of understanding),My eyes (power of vision),Throat and speech, heart , navel,,feet, all the organs of my body to perform its normal functions and activity in the service of humanity.

sankalpa: Committing one self to begin the pooja

Join the palms and chant:-
Shube Shobane Muhorthe | Adhya Brhamana: | Dwethiya Praharardee |
Shewatha Varahakalpe |Vivaswatha Manvanthare | Kaliyuge | Prathama Pade | Britishdweepe | Europa Khande | Europa Varshe | ( UK version)
I America khandeI America VarsheI ( USA version)
Jumbo Dweepe I Bharatha Varshe I Bharatha Khande I (India version)
Maha Meruhu |
Shube Paschime Parshve Sri Vishwa Mandale | Sri Panduranga Kshethre |
Peterlee Nagare |

Asmin Varthamankaale, Vyavahaarike , Chaandramne , Prabhavadhi , Shasti Samvatsaraanaam, Madye ||

Samvasthare............................................... name of the samvasthara
Aayine...........................Uttarayane or Dhakshinayane Northern Solistice or Southern Solistice
Ruthu..............................what ever the season
Maase.............................Name of the month
Pakshe............................Krishna Pakshe dark half of the month
Shukla pakshe bright half of the month

Tithou......................... What ever the thithi of that day.
Vasara........................Uktam Name of the week
Shubha thithou...
Mama........................ Namadeyasya(Kartha)
Pathni..........................Nama deyasya(karthas wife)
Puthra..........................Namadeyasya (karthas Son)
Puthri...........................Namadeyasya(Karthas Daughter)

Mama Upatha Samastha durithkshay Dwaraa Sri Parameswara preethyratham Asmakam Sahakutambanam Kshema Sthyrya Veerya Vijaya Aurarogya Iswarya Abhivrodhyartham Chathurvida Palapurashartha sidhidwara Puthra Pouthrabhi vrudyartham Manovancha Palasidyartham Samastha Sanmangala Vyapthartham Varshe Varshe Karthvyam Ethadvarsha Prayuktha Sri Sathynarayana Devatha Muddish Sri Sathyanarayana swami Devatha Preethyartham Sri Sathyanarayana Swami Vrathnaga Gowri Ganapathi Varuna Loka palakadi Adithyadi Navagraha Pooja karishye....


GHANTA POOJA:- Ring the bell and chant Agamarthanthu Devanaam Gamanarthanthu Rakshsam I Kurve Ghataravam Thathra Devathaavaana Laaanchanam II Ithi Gantanadam kruthva.......


Kalasha Pooja: Worshipping the vessel of pooja water Apply kumkum after the sandle paste on three sides of the vessell called panchapathre and place akshata on it. Then place a small flower in side the vessel and cover the vessel with your right hand and then chant:-

Kalashasya Mukhe Vishnuhu: Kante Rudraha: Samashritha: | Mule Tathrsthitho Brhmamadhye Mathruganasmruthaa: ||

Kukshouthu Saagarasarvee Sapthadweepaa Vasundharaa | Rugvedootho Yajurvedaha: Samavedo Athavahanaha: Angischa Sahithaservee Kalashambu Samashrithahaa: ||

Aayanthu DevaPoojartham Duritha Kshyakaraka | Gangecha Yamunechiva Godavaree Saraswathi Narmade Sindhu Kaveri Jalasmin Sannidhimkuru ||

Punyaah-vachana; Chant as you sprinkle the water from pooja vessell over Almighty God Sathynarayana idol, karth himself and over his family and all the devotees , pooja place and pooja samigris Ithi manthrena kalashodak abhimanthra; Kalashodakena yagamantapa poojopakarani samprokasha Devathvam samprokasha, Athmanancha samproksha, SHANKHA POOJA Worship of Conch. Chant while filling with water from the pooja vesell

Tatah: Shankarchanam: Shanka prakshalya: | Pranavena Shankama purya:Gandha Puspaakshathai abyracham: Shankadu: ||
Chandra divatam :KukshouVaruna Devatha: Puspai:Prajapathishiva Aagre : |
Ganga : Saraswathi; Thrilokyam Yani Thirthani Vasudevasya: Chajnya ||
Shanke Thistanthi Viprendra Thasmacha Shankam Prapoojayeth |
Thvam Pura Sagarothpanna : Vishnuanaa Vidrutha: Kare ||
Poojith Sarva Devanam Panchajanya Namosthuthe |
Dhyana Aavahanadi Astothara Poojartham Tulasi dalam samarpayami ||
Offer tulasi or flower on shanka
Ganesha pooja:
Nirvignatha siddyartham Maha Ganapathi Pooja Karishyami;


Om Gananam Tva Ganapathigam Havamahe |
Kavim Kaveena Mupamasram-Vasthmam ||
Jestaraajam Brhamanam Brahmanaswatha |
Anashrunvannothi Bissida Saadanam ||
Sumukhashekadanth Kapilo Gajakarnikaha: |
Lambodarasha Cvikato Vignarajo Ganadipaha: |
Dhoomakethur Ganadhykshaha: Palachandro Gajanananaha: |
Vakrathundoaha: Shoorpakarno Herambo Skandapoorvajaha: |
Shodshithani Namani Yah: Patteth Srunayadapi |
Vidyarambe Vivahecha Praveshe Nirgame thatha:
Sangrame Surva karyeshu Vigna Thasya Najayathe |
Abhipsithartha Sidyartham Poojithoya Suri rapi |
Sarvavignachide Thasme Sri Ganadipathaye Namaha :|


Offer sandle paste , flowers, and red rice as you chant the following manthras;
Om Gam Ganapathaye Namah Dhyaayami Dhyanam samarpayami|
Om Gam Ganapathaye Namah Avahanam Samarpayami |
Om Gam Ganapathaye Namah Asanam Samarpayami |
Om Gam Ganapathaye Namah Padyam Samarpayami | Offer water
Om Gam Ganapathaye Namah Arghyam Samarpayami | Offer water
Om Gam Ganapathaye Namah Achamanam samarpayami | Offerwater
Om Gam Ganapathaye Namah Snanam Samarpayami | Offer Water
Om Gam Ganapathaye Namah Snananatharam Achamanam Samarpayami|
Om Gam Ganapathaye Namah Vasthram Samarpayami | Offer Vasthra
Om Gam Ganapathaye Namah Yajnopaveetham samarpayami| Offer sacredthread
Om Gam Ganapathaye Namah Gandham Samarpayami| Offersandlewoodpaste
Om Gam Ganapathaye Namah Puspam samarpayami| Offer Flowers
Om Gam Ganapathaye Namah Akshatham Samarpayami| Offer Akshatha
Om Gam Ganapathaye Namah Doopamagrapayami| Offer Insence stick
Om Gam Ganapathaye Namah Deepam Darshayami | One Vick Arthi
Om Gam Ganapathaye Namah Naivedyam Samarpayami | Offer Fruits
Om Gam Ganapathaye Namah Mangala Neerajanam samarpayami| Offer big arthi
Om Gam Ganapathaye Namah Manthrapuspam Samarpayami| offer akshatha or flower
Om Gam Ganapathaye Namah Pradakshina Namaskaram samarpayami|
Om Gam Ganapathaye Namah Prarthanaam samarpayami| Offer salutations


“Namo Namo Ganeshaya Vigneshaya Namo Namaha:
Vinayakasya Vi Tubhyaam Vikritaaya namo Namaha:
Om Gam Ganapathaye Namah Dhyana Avahanaadi shodasha upachara pooja Aradhana samarpayami.

Assana pooja: Stand holding flowers and akshatha and chant the following manthra:-

Om Prithvi Tvaya Dhrita Loka Devi Tvam Vishnuna Dhrita :
Navamcha Dhaaraya Mam Devi pavithram Kuruchasanam ||

Offer flowers and akshatha in the place where you sitting for pooja.


NAVAGRAHA POOJA
( WORSHIP OF NINE PLANETS)
At the end of each manthra chanting offer akshathe (redrice) and flowers to each navagraha devatha.
Sun:
Japaa Kusuma Sankasham Kaashyapeyam Mahaduthim;
Tamoorim Sarva Paapagnam, Pranatosmi Divakaram:
Suryaaya Namah: Dhyana Avahanaadi Pujam Samarpayami.
Moon:
Dadhi Shankha Tusharabam Kshirodarnava Sambhavam;
Namaami Shashinam Somam Shambhormukuta Bhushanam:
Chandraya Namah: Dhyana Avahanaadi Pujam Samarpayami.

Managal (Mars)
Dharani Garbha Sambootham Vidhyutkanthi Samaprabhan;
Kumaaram Shakthi Hasthamcha Tam Mangalam Pranamaamyaham:
Angaarakaaya Namah: Dhyaana Avaahanaadi Pujam Samarpayami.

Budha ( Mercury)
Priyangukalikaa Shyaamam Rupenapratimam Budham;
Saumyam Saumya Gunopetam Tam Budham Pranamaamyaham:
Budhaya Namah: Dhyana Avaahanadi Pujam Samarpayami.
Guru (Jupiter)
Devanaamcha Rishinaamcha Gurum Kaanchana Sannibham;
Buddhi Bhutam Trilokesham Tam Namaami Brihaspatim:
Guruve Namah: Dhyana Avaahanadi Pujam Samarpayami.
Shukra (Venus)
Himakunda Mrinalaabham Daityaanaam Pramam Gurum;
Sarva Shaastra Pravaktharam Bhargavam Pranamaamyaham:
Shukraya Namah: Dhyana Avaahanadi Pujam Samarpayami.
Shani (Saturn)
Neelanjan Samaabhasam Raviputram Yamaagrajam;
Chaaya Marthaanda Sambhutam Tam Namami Shanaischaram:
Shanaischarayaa Namah: Dhyana Avaahanadi Pujam Samarpayami.
Raahu
Ardhakayam Mahaviryam Chandraaditya Vimardanam;
Simhika Garbhasambhutam Tam Rahu Pranamaamyaham:
Raahuve Namah: Dhyaana Avaahanadi Pujam Samarpayami.
Ketu
Palaasha Pushpa Sankaasham Taarakagraha Mastakam;
Raudram Rudraatmakam Ghoram Tam Ketum Pranamaamyaham:
Ketuve Namah: Dhyana Avaahanadi Pujam Samarpayami.
Pancha Devatha Pooja;

Panchaloka paala Devatha Staapanam Aham Karishye:
Offer redrice and flower to God.

(As you chant the following manthras offer flowers and red rice.)
Ganapathi:

Om Ganaanam Tva Ganapathim Havaamahe
Kavim Kaveenamupamshravastamam: Jyesta Raajam Brahmanaam
Brahmanaspata Anaha Shrinnutibhihiseeda Sadanam;

Om Gam Ganapathaye Namaha: Avaahayaami Sthaapayami.

Brahma;
Brahma Jijnasam Prathamam purasthaditha Manthrena Brahmane Namaha; Sthaapayami- Poojayami. Offer akshatha (red rice)

Vishnu:

Shanthakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham; Vishwaadharam, Gagana sadrusham Megha Vernam, shubangham; Lakshmi-Kantham; Kamala Nayanam, Yogi bhir-Dhyaanagam;
Vande Vishnum Bhavabhayaharam, Sarva Lokaika Natham.

Vishnuve Namah: Stapayami -Poojaayami.

Shiva
Om Trayambakam Yajaamahe Suggandhim Pusti-Vardhanam; Urvaarukamiva Bandhanan Mrityor Muksheeya Maamritaat.

Shivaya Namah; Stapayami- Poojaayami.

Mahalakshmi:

Mahalakshmeecha Vidmahee, Vishnupathneecha dheemaahi;
Tanno Lakshmi Prachodayaat.

Mahalakshmai Namah; Stapayami- Poojayaami.NAMA POOJA KARISHYE;
Om Adithyaa Namah,
Om Chandraya Namah,
Om Budhaya Namah,
Om Bruhaspathaye Namah,
Om Shukraya Namah,
Om Shanaischaraya Namah,
Om Rahuve Namah,
Om Kethuve Namah,
Om Varunaya Namah,
Om Gourai Namah,
Om Lakshmai Namah,
Om Brahmane Namah,
Om Vishnuve namah,
Om Maheswaraya Namah,

Avahitha Gowri Ganapathy Brahma Vishnu Maheswara Adithyadi Navagraha Devathabyoo Namah Offer Akshathe
Nana Vida Parimal Puspani samarpayami, Offer a flower
Doopam Samarpayami, Offer lighted Agarabathi
Deepam Darshayami, Offer arathi
Vishwamithra Rishirithi Navidyam Samarpayami, Place a fruit in front of God
Manthrapuspam samarpayami, Offer Akshathe
Pradhakshina Namaskaram Samarpayami, Offer Akshathe
Manasodhista Prarthanam Samarpayami, Offer Akshathe
Anayamaya Krutha Shodashopachar poojaya Adithyadi navagraha Sametha Sri Brahama Vishnu Maheshwara Gowrii Ganapathy Devatha Supreetha suprasanna
varada Bhavanthu

Ithi Nama poojaam samarpayami Offer Akshathe


KALPOKTA SATHYANARYANA POOJA
Shodashopachara pooja (sixteen forms of worship)
Establish an alter or high level platform and write Astadala padma on the clean surface and place the silver plate or copper plate filled with rice. One
silver kalasa with Dashavathara and one Kalasha with Asta Lakshmi of similar size are cleaned and filled with water. Place pinch of Kumkum,
arisina, petal of a flower, akshathe, drop of milk and a coin inside both the Kalasha. Two coconuts are cleaned and pasted with arisina and placed on
the top of Kalasha. The three namas written on the Kalasha for SathyaNarayan and kumkum is placed in a round shape on the Kalasha for Lakshmi
Goddess. Both Kalashas are decorated with the Gold Jewellery of your choice. Then flowers bunches or made in malaa s are placed on the Kalasha.
Chanting following manthras offer red rice or flowers to the Kalashas who represent Lord Sathynarayana and Goddess MahaLakshmi

Dhyanam: Meditations of Sri Sathya Narayana

Pala puspaa pathradina Mantapa alankruthva- thanmadye thandulan sthapayeth - thaduparichithra Varnenaastadala padmam likithva I

Thanmadyee kalasham samsthapya- vasthrena Achaadya- thathkala shantharale panchapala panchpallava swarna rajitha vishnu prathimanngoo dhooma
dyaanopari kalasham stapayeth II

Atha samahithamanassan Sri Sathynarayanam dyaeth kusamkkskathan Gruhithva III

Dyaeethasthyam Gunaatheetham guna-Traya smanvitham I

Lokanatham thrilkesham kausthubaabarnam Harim II

Neelavarnam peethavasam Srivathsapada Bhushitham I

Govindam Gookulaanandam Brahmdyairapi poojitham II

Ithi Dyanam Pranaprithistapanamkruthva.............
DWARAPALAKA POOJA:

Poorvadwaree—Dwarasreye Namah--
Jayaya namah--- Vijayaaya Namah
Dhakshina dwaree—Dwarasreye Namah—
Nandaya Namah—Sunanadaya Namah,
Paschima --- Dwarasreye Namah
Balaya Namah—Prabalaya Namah,
Utthara dwaree—Dwarasreye Namah
Kumadya Namah—Kumudakshaya Namah
Madye Navaratnakachitha Divya simhasansyopari Sri Sathynarayana swamine namah---
Dwarapalaka poojam samarpayami.


PEETA POOJA:
Peetasydo bhage-Adara Shkthyi Namah: Kurmaya Namah:
Dhakshine Kshordadhiye Namah: Simhaya Namah: Simasanasya Agneya Kone Kurmaya Namah: Nairuthi Konee Jnanaya Namah:
Vauvya Kone- Vairagyaa Namah: Eshaanya Kone-Ishwaryaa Namah:
Poorvadishe - Dharmaya Namah: Dakshian Dishe Jnanaya Namah:
Pashima Dishe- Vairagyaa Namah: Uttara Dishe - Anaisharyaa Namah: Peeta madhye - Mulaaya Namah:
Nallaya -Namah: Pathrebyo Namah: Kesarebyo Namah: Karnikayai Namah: Sam Sathvaya Namah: Rum Rajase Namah: Tham Tapase Namah: Surya mandalaya Namah: Surya Mandaladhipathaye - Brahmane Namah: Soma Mandalidhipathaye - Vishnuve Namah: Vahni Mandaladipathaye - Eshwaraya Namah: madhye Sri Sathyanarayana Swamine Namah: Peeta Poojam samarpayami.
DIKPALAKA POOJAM KARISHE;
Om Indraya Namah, Offer Akshathe
Om Agniye Namah, Offer Akshathe
Om Yamaya Namah, Offer Akshathe
Om Niruthaye Namah, Offer Akshathe
Om Varunaya Namah, Offer Akshathe
Om Vauve Namah, Offer Akshathe
Om Kuberaya Namah, Offer Akshathe
Om Eshanaya Namah, Offer Akshathe
Ithi Dikpalaka Poojam Samarpayami..

Kusamakshathan gruhithwa rathnair nanavidiruktham swarna peetam virajitham Asanam deva devesha prathigruhyatham simhasanam samarpayami.

Narayana Namasthesthu Narakaarnva tharaka I
Gruhana paadya Devesha mama soukya viverdhane II Padyam

Vekta vekta swaroopaya Hrushikapathaye Namaha I
Maya Nevidhitho Bhaktayahargyam prathigruhyatham II argyam

Mandaki nyasuthaya dwari sarva papa haram shubam I
Tadidam kalpitham devasamya gachamya tham thvaya II Achamneeya

PANCHAMBRUTHABHI SHEKA POOJA
Place the idols of Narayana and Mahalkshmi in abhisheka vessel
Om Sri Sathya Narayana Swamine Namaha Pachamruthabhishek poojaam karishye

Ksheera: (milk)
Pour milk over the deity chanting following manthra Om Aapyaayasva Sametute, Vishwataha Soma Vrishnyam Bhavaa Vaajasya Sangathe---Ksheera snanam samarpayami Shuddhodakena Snanam Samarpayami pour spoon of water

Dadhi: ( Yoghurt)
Pour the yoghurt over the deity while chanting the following manthra

Om Dadhi Kraavano Akaarisham Jishnorashvasya Vaajinaha :
Surabhino Mukhaaakarat Prana Aaymshitaarishat : Dadhi snanam samarpayami
Shuddhodakena Snanam Samarpayami pour spoon of water

Aajya: ( Ghee) Pour Ghee over the deity while chanting the following manthra

Shukramasi Jyothirasi Thejosi Devova savitho Thpunathava chidrena pavithrena verso suryasya rashmibhi Ajyena Snapayamii
Shuddhodakena Snanam Samarpayami pour spoon of water

Madhu: (Honey)
Pour Honey over the deity while chanting the following manthra
Om Madhuvaata Ruthyathe Madhu Ksharanti Sindhavaha I
Madveernaha Santvoshadheehi: Madhunakta Muthoshasi Madhumat
parthivagam rajah: Madhu Dowrasthunaha pithaa: Madhumannoi Vanaspathir Madhu magam Asthu Suryaha: Maadhveeragavo Bhavatnhu naha: Madhu Snanam samarpayami
Shuddhodakena Snanam Samarpayami pour spoon of water
Sharakara: (sugar)
Pour sugar over the deity while chanting the following manthra
Om Svaaduhu pavasva Divyaaya janmane Svaadurindraaya
Suhaveetu Naamne; Svaadur Mitraaya Varunaaya Vaayave Brihaspataye Madhuma Adaabhyaha- Sharkara snanam samarpayami
Shuddhodakena Snanam Samarpayami pour spoon of water


Palodhaka: (Coconut water)
Om Yaha Phalineerya Aphala Apushpa Yaascha Pushpinihi Bruhaspathi Prasootastano Munchanthwagam Hasah:
Palodakena samarpayami
Shuddhodakena Snanam Samarpayami pour spoon of water

Suvarnodaka: keep gold ring in to the water and pour on deity
Om Tatsuvarnagam Hiranyama bhavath I Thathsuvarnasya hiranaysya janmaha; Ya Evagam Suvarnasya Hiranyasya Janmavedha I Suvarna Athmanam
Bhavathi I Swannodkena samarpayami
Shuddhodakena Snanam Samarpayami pour spoon of water

Gandodaka: (sandle paste in water)
Ghandha Dwaraa Duradharsaam Nithya Pustaam Kareeshinim
Eswareegam Sarwa Bhoothanaam Thami Hoopavye Sriyam :
Gandodakam samarpayami
Shuddhodakena Snanam Samarpayami pour spoon of water

Shudodaka : (Water)
Apo hista mayabuvaha Sthana Urje Dadathanaha :
Maheranyaa Chakshuse Yovashivathamo rasaha :
Thasya Bajayatheha naha: Ushatheerava matharaha:
Thasma araangamamavo Yasaya Kshyaya Jinwathaha:
Apo Janayatha chanaha:
Shuddhodakena Snanam Samarpayami pour spoon of water

Maduparkam : ( Banana dipped in honey)
Madhuparkam gruhanedam dahi madwajya samyutham ; Bhaktys dadami devesha mama soukyam viverdyaha Sri Sathynarayana Swamine namha Maduparkam samarpayami

Now the idols are dipped in the hot water and cleaned and decorated with kumkum and placed near the kalasa in altar. While cleaning the idols chant the whole Purush Sookatham

PURUSH SOOKATHAM:-
Sahasrashirsha Purushaha I Sahsraksh: I Sahsrapath I
Sa Bhoomim Vishwatho Vruthvaa I Athythistaa thiddashangulam II

Purusha Evadagam survam I Yadbootham Yachaa Bavyam I
Uthaamruthathva Seshano I Yedannenathi rohthi II

Ethavanasya Mahimaa I Atho Jyangascha Poorushaha I
Paadosya Vishwa Boothani I Thripadasyaamrutham divihi II

Thripadoorvadva Udithpurushaha I Padoosnehaan bhavaathpunaah I
Tahtaho Viswam Vekraamath I Sashanaansashane Abhi II

Thasmdviraadajayatha I Virajoo Adi poorushaha I
Sa Jatho Athyrichitha I Paschad Bhoomi matho puraha II

Yathpurshena Havisha I Deva Yajnamathnvatha I
Vasantho Asysasi Dhajyam I Greeshma edam sharadhavihi II

Sapthasaasyn Paridhiyah: I Thri : saptha Smidhaha Kruthaha: I
Devaa Yadayjnam Thanvaanaha: I Abudhan Purusham Pashum II

Tham Yajnam Baharshi Prouskhan I Purusham Jatha magrathaaha I
Thena Devaa Aya jantha I sadhya Rusha Yaschayee II

Thasmadyjna Thsarva Huthaha I Sambrutham Prushdaajam I
Pashoogam Sthang schakre Vivian I Arabian Gramyschayee II

Thasmdhyajna Thsarva Hutham I Ruchaha Samani Jijneree I
Chandagamsi Jijnere Thasmath I Yajusthasmaadaa Jayatha II

Thamsa daswaa Ajayantha I Yekee Chobyadathah:I
Gavoha Jinjere Thasmath I Thasmajjathaa I Ajavayaha II

Yathpurusham Vyaduduha: I Kathidaa Vykalpayan I
Mukham keemasya Kou Bahoo I Kavuroo PadaVuchethe II

Bramhanoosya Mukhamaseetha I Bahu Rajanyaha Kruthah I
Uaroo thadaysa Yadvysyaha: I Padbygam Shoodro Ajayathaha II

Chandramaa manasoo jathaha I Chakshoh Suryo Ajayathaha I
Mukandindra aschagnischa I Pranadvaa yurajayatha II

Nabya Aasidanthriksham I Shirshno dyaum samavarthath I
Padbyam Bhomirdisha Shothraath I Thatha Lokagam Akalpyan II

Vedahametham Purusham Mahantham I Adithyavarnam Thamsasthupaare I
Sarvani roopani vichithya Dheraha I Naamani kruthabhi vadanyadasthee II

Datha purasthadya Mudajhara I
Shakraha Pravidwaan Pradhischi chthrasaha II
Thamevam Vidyanamrutha Iha Bhavathi I
Nanyaha Pantha Ayanaya Vidyathee II

Yajnena Yajnamayadantha Devaha I
Thani Dharmanee Prathamanysaan II
Theha Nakam Mahimnaha Sachanthe I
Yathra Porvee Sadhyaha santhi devaha II

Adbyha Samboothaha Pruthivye rasaacha I
Viswa Karmanaha Samavarthathadi II
Thasya thrustava vidadropamethi I
Thathpurushasya Viswamajunumagree II

Vedahametham Purusham Mahantham I
Adithyvarnam Thamsaha Purusthath II

Thamevam Vidyanamrutha Iha Bhavathi I
Nanyaha Pantha Vidyathe Yananya II


Prajapathischarathi Garbho Anthaha I
Ajayamano Bhahudaa Vijayethe I
Thasya Diraha parijanathi Yonim I
Maricheenam Padamichanti Vedasaha I
Yo Devebyo Athapathi I
Yo Devanam Purohithah I
Poorvo Yo Devebyoo Jathaha I
Namo ruchaya BrahmmayeII

Rucham Brahamam Janyanthaha I Deva Agree Thadubruvan I
Yasthivam Brhamano Vidyath I Thasya Deva Asanvashe II
Hreshcahathe Lakshmeescha Pathnou I Aho rathree parshvee Nakshathrani roopam I

Ashvino Vyatham Istam manishana Amum Manishana I Sarvam Manishana I
Thvacham Yraavranee mahe I Gathum Yajnaaya I
Gathum Yajnapathaye I Devi Swasthirusthinaha I
Swasthirmanushebyam I Urdvam Jigathu Beshajam I
Shamno Asthu dwipadesham chathuspade II

Purushsookath poojam samarpayami

Vasthram:

Vedasukta Samaayukte Yajna Sama saamanvithe : Sarva varna prade Deva Vasasi Prathi Gruhayatham II Vasthram samarpayami
(decorate the white cloth or Gejje Vasthra )

Yajnopaveetham (Sacred thread)

Brhama Vishnu Maheshischa nirmitham Brahmasuthramkam
Yajnopaveetha naanena preeyataam kamala pathe

Yajnopaveetham Paramam Pavithram Prajapather yath sahjam purasthath I
Aushymugram prathimunch shubram Yajnopavetham Balamasthu Thejaha II

Sri Sathynarayana Sw amine Namaha Upaveetham Dharayami
Gandham:
Sri Khandam Chandanam divvy Gandadyam Sumanoharam I Vilepana Gurushrestam Prethyartham PrathigruhyathamII
Gandadwara Dhuradharsham nithyapustam karishinam I Eswareegam sarva Bhuthanam thamihopahvaye Sri yam Sri Sathyanarayana swamine namha Gandan
samapayami.

Akshathan:
Shaleyan Akshathan shwthan chandraban vimalan shubam I Gruhana sathydevesha purana Purushothama II Aayane Te parayanee durva rohanthu pusphini:
Hrudashva pundareekani samudrasya gruhaa ime
Sathynarayana swamine namah Akshathan samarpayami.

Haridra (Arisina)
Sobagyashubade Devi sarvamangala daayini I Haridra nthe pradsyami Gruhana Parameswari Sri Sathynarayan Swamine namaha Haridra chornam samarpayami
Kumkum.
Sarwmangala Mangalye Shive sarvarthsadake sharanyethriyambike Devi Narayini Namosthuthe I Sri Sathyanaryana Swamine namaha Kumkum choornam samarapayami.

Sindhora.
Sachithra Chithram Chithayam thamsmai chithra kshathra chithra thamam vayodam I Chandra rayim purveram bruhantham chandra chandrabhi grunu te Yuvaswa II Sri Sathynarayan Swamine namaha:
Sindoora chornam samarpayamivideo credit : Adithya Devotional

Puspa Malika :
Mallikadi Suguandeeni Malithyadeeni Yi Praboo II
Maya Hruthani Poojartham Puspani prathi gruhyatham II
Sri Sathynarayan Swamine namaha:Puspa malikaam samarpayami
ATHA ANGAPOOJA
Sathy Devaaya Namaha Padau poojayami Feet of lord
Sathythamane Namaha Gulbou poojayami Heals
Sathya Nidaye Namaha Januni poojayami Ankles
Sathya Sankalpaya Namaha Jange Poojayami Knee joints
Sathya DhishayaNamaha Uroon Poojayami Thighs
Sathya Roopaya Namaha Guhyam Poojayami Naval
Sathya Sevyaya Namaha Jaghanam Poojayami Loin
Sathya Varmaya Namaha Katam poojayami Abdomen
Sathya Dharaya Namaha Hrudayam Poojayami Heart
Sathya Kamaya Namaha Parshova poojayami Back
Sathyasamaya namaha Prustadeham poojayami Buttocks
Sathya Parayanaya Namaha Skandou Poojayami Middle part
Sathya Shouryaya Namaha Bahum poojayami Upper arms
Sathya Vakshaya Namaha Hasthan Poojayami Hands
Sathya Santhustaya Namaha Kantan Poojayami Neck
Sathya Vedaya Namah Vadanam Poojayami Mouth
Sathyachuthaya namaha Nasikam Poojayami Noase
Sathya Sharmaya Namaha Shrothre poojayami Ears
Sathya Poornaya Namaha Nethrani Poojayami Eyes
SathyOushadya Namaha Bruvu Poojayami Eye brows
Sathyanandaya Namaha Brumadhyam poojayami Fore head lower
Sathya Vapushe Namaha Lalatam poojayami Fore head
Sathya Graha Roopine Namaha Shira pooja yami Head
Sri Sathynarayanaya Namaha Sarvangani Poojayami All parts.


Atha pushpa pooja

Sathya Devaya Namaha Karaveer Pushpam samarpayami
Sathyathmane Namah Jaji Pushpam samarpayami
Sathyanidhaye Namaha Champaka Pushpam samarpayami
Sathya Sankalpaya Namaha Vakula Pushpam samarpayami
Sathyadipaya Namaha Shathapathra Pushpam samarpayami
Sathya Roopaya Namah Kalhara Pushpam samarpayami
Sathya Sevyaya Namah Sevanthika Pushpam samarpayami
Sathya Varmayaa Namah Mallika Pushpam samarpayami
Sathya Odaraya Namah Iruvanthika Pushpam samarpayami
Sathya Dharmaya Namah Girikarnika Pushpam samarpayami
Sathya Kamaya Namah Aathasi Pushpam samarpayami
Sathyesmaya Namah Parijatha Pushpam samarpayami
Sathya Narayanaya Namah Punnaga Pushpam samarpayami
Sathya Shanthaya Namah Kunda Pushpam samarpayami
SathyaKshyaya Namah Malathi Pushpam samarpayami
Sathya Santhustaya Namah Kethaki Pushpam samarpayami
Sathya Dhakshaya Namah Mandara Pushpam samarpayami
Sathya Poornaya Namah Pooga Pushpam samarpayami
Sathya Oushadyaa Namah Dhadima Pushpam samarpayami
Sathya Anandaya Namah Devadaru Pushpam samarpayami
Sathya Vapushe Namah Sugandaraja Pushpam samarpayami
SathyaGrahaRoopine Kamala Pushpam samarpayami
Sri Sathya Narayanaya Namah Pushpa Poojam Samrpayami

ATHA PATHRA POOJA
Sri Sathya Devaya Namah tulasi Pathram samarpayami
Sathyathmane Namah Jaji Pathram Samarpayami
Sathya Vibahvaya Namah Champaka Pathram Samarpayami
Sathya Sankalpaya Namah Bilva Pathram Samarpayami
Sathya Dhishaaya Namah Doorvayugmam Pathram Samarpayami
Sathya Roopaya Namah Sevanthika Pathram Samarpayami
Sathya Sevyaya Namah Maruga Pathram Samarpayami
Sathya Oushadaya Namah Dhavana Pathram Samarpayami
Sathya Odaraaya Namah Karavira Pathram Samarpayami
Sathya Dharmaya Namah Vishnukranthi Pathram Samarpayami
Sathya Kamaya Namah Machi Pathram Samarpayami
Sathyesmaya Namah Mallika Pathram Samarpayami
Sathy Paarayanaya Namah Iruvanthika Pathram Samarpayami
Sathya Shoryaya Namah Apaamarga Pathram Samarpayami
Sathya Dhakshaya Namah Parijatha Pathram Samarpayami
Sathya Santhustaya Namah Dhadima Pathram Samarpayami
Sathya Vedaaya Namah Bhadari Pathram Samarpayami
Sathya Achuthaya Namah Devadaru Pathram Samarpayami
Sathya Varmaya Namah Shami Pathram Samarpayami
Sathya Poornaya Namah Chootha Pathram Samarpayami
Sathyeswaraaya Namah Amalaka Pathram Samarpayami
Sathya Anandya Namah Vata Pathram Samarpayami
Sathya Vapushe Namah Kamala Pathram Samarpayami
Sathya Grharoopine Namah Venu Pathram Samarpayami
Sri Sathyanaraynaya Namah pathra poojaam samarpayamiNAMAPOOJAM KARISHE
Om Keshavaya Namah
Om Narayana Namah
Om Madhavaya Namah
Om Govindaya Namah
Om Madhusadanaya Namah
Om Thrivikramaya Namah
Om Vamanaya Namah
Om Sridharaya Namah
Om Hrushikeshaya Namah
Om PadmaNabhaya Namah
Om Damodarya Namah
Om Mathsya Namah
Om Koormaya Namah
Om Varahaaya Namah
Om Narasimhaya Namah
Om Vamanaya Namah
Om Sankarshanaya Namah
Om Vasudevaya Namah
Om Pradumnaya Namah
Om Ainuruddaya Namah
Om Purushothamaya Namah
Om Adhokshajaya Namah
Om Narasimhaya Namah
Om Achuthaya Namah
Om Janardhanaya Namah
om Upendraya Namah
Om Haraye Namah
Om Sri Krishnaya Namah
Om ParushaRamaya Namah
Om Ramaya Namah
Om Krishnaya Namah
Om Buddhaya Namah OmKalkine Namah
Sri Sathya Narayana Swamine Namah Namaapoojam Samarpayami.
Atha Lakshmi Poojaa
Om Mahalakshmai Namah
Om Kamalayai Namah
Om Padmasanaai Namah
Om Somayai Namah
Om Chandikayai Namah
Om Anaghayai Namah
Om Ramaai Namah
Om Peethambara Dharinyai Namah
Om Divya Gandanu Lepanyai Namah
Om Suroopayai Namah
Om Rathndeepythyai Namah
Om Vanchithartha Pradayinai Namah
Om Indirayai Namah
Om Narayanai Namah
Om Kambugreevai Namah
Om Hari Priyai Namah
Om Shubadayai Namah
Om Loka Mathre Namah
Om Daithya Darpa Haarinye Namah
Om Sura Asura Poojithayai Namah
Om Mahalakshmai Namah
Ithi laksmi Poojam Saamarpayami

ATHA AVARANA POOJAM KARISHE

Om Narayanaya Namah
Om Naraya Namah
Om Achuthaya Namah
Om Adhi madhyanth shoonya Namah
Om Vishnuve Namah
Om Harayae Namah
Om Srusti Sthithi Samharakaya Namah
Om Damodaraaya Namah
Om Sri Sathynarayan Swamine Namah
Prathama Avarana Poojam SamarpayamiOm Rigvedaya Namah
Om Yejurvedaya Namah
Om Samavedaya Namah
Om Athervana Vedaya Namah
Om Vahni Mandalaya Namah
Om Surya Manadalaaya Namah
Om Soma Mandalaaya Namah

Om Sri Sathynarayan Swamine Namah
Dwithiya Avarana Poojam Samarpayami

Om Keshavaya Namah
Om Narayanaaya Namah
Om Madhavaaya Namah
Om Govindaya Namah
Om Vishnuve namah
Om Madhusudanaaya Namah
Om Thrivikramaya Namah
Om Vamanaaya Namah
Om Sridharaaya Namah
Om Hrushikeshaaya Namah
Om Padmanaabhaya Namah
Om Damodaraaya Namah
Om Sankrshnaaya Namah
Om Vasudevaaya Namah
Om Pradumnaaya Namah
Om Ani Rudhayaa Namah
Om Purushothamaaya Namah
Om Adhoksahajaaya Namah
Om Narasimhaaya Namah
Om Achuthaaya Namah
Om Janardhanaaya Namah
Om Upendraya Namah
Om Haraye Namah
Om Sri Krishnaaaya Namah

Om Sri Sathynarayan Swamine Namah
Thrithiya Avarana Poojam Samarpayami


Om Suryaa Namah
Om Somayaa Namah
Om Angarakaaya Namah
Om Bhudhaaya Namah
Om Bruhaspathaye Namah
Om Shukraaya Namah
Om Shanischraay Namah
Om Rahuvae Namah
Om Kethuve Namah
Om Sri Sathynarayan Swamine Namah
Chathurtha Avarana Poojam Samarpayami

Om Indraaya Namah
Om Agniye Namah
Om Yamaaya Namah
Om Nruthaye Namah
Om Varunaaya Namah
Om Vauve Namah
Om Kuberaaya Namah
Om Eshaanaya Namah
Om Sri Sathynarayan Swamine Namah
Panchamaa Avarana Poojam Samarpayami

Om Meshaaaya Namah
Om Vrushbhayaa Namah
Om Mithunaaya Namah
Om katakaaaya namah
Om Simhaaya Namah
Om Kanyaayi Namah
OmThulaayi Namah
Om Vrushchikaaaya Namah
Om Dhanushe Namah
Om Makaraaya Namah
Om Kumbhaya Namah
Om Meenaaya Namah
Om Sri Sathynarayan Swamine Namah
Shastaa Avarana Poojam Samarpayami


Om Brahamai Namah
Om Mahasweraaya Namah
Om Komaaryai Namah
Om Vaishnavyei Namah
Om Varahne namah
Om Naraasimhaya Namah
Om Chanmundaayei Namah
Om Indraanne namah

Om Sri Sathynarayan Swamine Namah
Sapthamaa Avarana Poojam Samarpayami

Om Mathsaya Namah
Om Koormaya Namah
Om Varahaya Namah
Om Vamanaya Namah
Om Narasimhaya Namah
Om Parushramaaya Namah
Om Ramaya Namah
Om Krishnaaya Namah
OM Bhudhyaa Namah
Om Kalkine Namah.
Om Sri Sathynarayan Swamine Namah
Astamaa Avarana Poojam Samarpayami

Atha Astothara Poojam karishe
Pushpani Samrpayami (Offer flowers to the Deity)
Offer flowers one by one as you chant the mantras:)
Om Sri Satyadevaaya Namaha Om Satya-Agrajaaya Namaha
Om Satyaatmanae Namaha Om Satya-Santhustaaya Namaha
Om Satya-Bhutaaya Namaha Om Satya-Varaahaaya Namaha
Om Satya-Purushaaya Namaha Om Satya-Paraayanaaya Namaha
Om Satya-Naathaaya Namaha Om Satya-Purnaaya Namaha
Om Satya-Saakshinae Namaha Om Satya-Oushadhaaya Namaha
Om Satya-Yogaaya Namaha Om Satya-Shashwataaya Namaha
Om Satya-Jnanaaya Namaha Om Sayta-Pravardhanaaya Namaha
Om Satya-Jnana-Priyaaya Namaha Om Satya-Vibhavae Namaha
Om Satya-Nidhaye Namaha Om Satya-Jyestaaya Namaha
Om Satya-Sambhavaaya Namaha Om Satya-Shrestaaya Namaha
Om Satya-Prabhuvae Namaha Om Satya-Vikraminae Namaha
Om Satyeshvaraaya Namaha Om Satya-Dhanvinae Namaha
Om Satya-Karmanae Namaha Om Satya-Medhaaya Namaha
Om Satya-Pavitraaya Namaha Om Satya-Adhishaaya Namaha
Om Satya-Mangalaaya Namaha Om Satya-Kritavae Namaha
Om Satya-Garbhaaya Namaha Om Satya-Kalaaya Namaha
Om Satya-Prajapataye Namaha Om Satya-Vatsalaaya Namaha
Om Satya-Vikramaaya Namaha Om Satya-Vasavae Namaha
Om Satya-Siddhaaya Namaha Om Satya-Amoghaaya Namaha
Om Satya-Achyuthaya Namaha Om Satya-Rudraaya Namaha
Om Satya-Veeraaya Namaha Om Satya-Brahmaanae Namaha
Om Satya-Dharmaaya Namaha Om Satya-Vedangaaya Namaha
Om Satya-Chaturaatmanae Namaha Om Satya-Vahnaye Namaha
Om Satya-Bhoktrae Namaha Om Satya-Vaayavae Namaha
Om Satya-Shuchaye Namaha Om Satya-Shikharaaya Namaha
Om Satya-Architaaya Namaha Om Satya-Anandaaya Namaha
Om Satya-Indraaya Namaha Om Satyaadhiraaya Namha
Om Satya-Sangaraaya Namaha Om Satya-Sripaadaaya Namaha
Om Satya-Svargaaya Namaha Om Satya-Guhyaaya Namaha
Om Satya-Niyamaaya Namaha Om Satyodaraaya Namaha
Om Satya-Vedaaya Namha Om Satya-Hridayaaya Namaha
Om Satya-Vedyaaya Namaha Om Satya-Kamalaaya Namaha
Om Satya-Peeyooshaaya Namaha Om Satya-Naalaaya Namaha
Om Satya-Maayaaya Namaha Om Satya-Hastaaya Namaha
Om Satya-Suranandaaya Namaha Om Satya-Mukhaaya Namaha
Om Satya-Sagaraaya Namaha Om Satya-Jivhaaya Namaha
Om Satya-Tapase Namaha Om Satya-Daunstraaya Namha
Om Satya-Simhaaya Namaha Om Satya-Naasikaaya Namaha
Om Satya-Mrigaaya Namaha Om Satya-Shrotraaya Namaha
Om Satya-Loka Paalakaaya Namaha Om Satya-chakshuse Namaha
Om Satya-Sthiraaya Namaha Om Satya-Shirasae Namaha
Om Satya-Oushadhaye Namaha Om Satya-Mukutaaya Namaha
Om Satya-Dikpaalakaaya Namaha Om Satyaambaraaya Namaha
Om Satya-Dhanurdhaaraaya Namaha Om Satya-Aabharanaaya Namaha
Om Satya-Ambujaaya Namaha Om Satya-Aayudhaaya Namaha
Om Satya-Vaakyaaya Namaha Om Satya-Srivallabhaaya Namaha
Om Satya-Guravae Namaha Om Satya-Gutaaya Namaha
Om Satya-Nyaayaaya Namaha Om Satya-Puskaraaya Namaha
Om Satya-Saakshinae Namaha Om Satya-Dridaaya Namaha
Om Satya-Samvritaaya Namaha Om Satya-Bhaamaarataaya Namaha
Om Satya-Sampradaaya Namaha Om Satya-Griharupine Namaha
Om Satya-Praharana Ayudhaaya Namaha
Om Sri Satyanaaraayana Swaami Devataabhyo Namaha
Ithi Dashottara Shatanaama Pujaam SamarpayaamiVISHNU SAHASRA NAMAA:-
Vishnu Sahasra Nama is a very special prayer to Sri Sathyanarayana and by chanting Vishnu Sahasranama devotees can achieve their aims in the life here on earth and to reach Vishnu Loka in the end of their life. Veda Vyasa Bhagavan has written the sacred and holy stothra constituting one thousand eternal effulgent names of Lord Sathyanarayana and it has become a superb spiritual literature. This give an opportunity for people to pray and worship to gain the blessings of Lord Sathyanarayana. I liked it in my boyhood and later learnt gradually. When my father used to do Sathynarayana Vratha he is very keen on chanting Vishnu Sahasranama. Daily chanting Vishnu Sahasranama is very auspicious and lot of people are already doing and attaining punya and blessings of Lord Sathynarayana. Devotees of Lord Vishnu will be chanting Vishnu Sahasranama where ever they live in any part of the world they will attain punya and reach Vishnu Sayujya in the end of their life.

Vishnu Sahasranama comes in the chapter 149 of the Anushaa sinika Parva of Mahabaharatha. This here comes in the form of Bheeshma and Dharmaraaya ‘s conversation (in sanskrit Samvaada)

Om Vishwasai Namah 001 Creator of world Jagathkaranaanu
Om Vishnuve Namah 002 Omnipresent sarva vyapakanu
Om Vashatkaraaya Namah 003 Yajnaswaroop
Om Bootha Bavya Bhavathprabhave Namah004 Lord of Past, present and future times
Om Boothakruthee Namah 005 Rajoguna creates and thamoguna destroys all boothas
Om Bootha Bhruthe Namah 006 Protects sarvaboothas following sathavgauna
Om Bhavaaya Namah 007 Born with Prapacha roopa
Om Boothaathmane Namah 008 Antharyami of all bothas
Om Bootha Bavanaaya Namah 009 Creates and protects boothas
Om Poothathmane Namah 010 Lord has very clean and pure athma
Om Paramathmane Namah 011 Paramasresta and Parama athma
Om Mukthaanamparamagathaye Namah 012 Gives Sresta Gathi for muktha purush
Om Ayvyaaya Namah 013 One who does not have Vinasha or Vikara
Om Purushaya Namah 014 He stays in the body of devotees
Om Sakshine Namah 015 one who sees everything from swaroop bootha jnana
Om Kshethra Jnayee Namah 016 Bodys are Kshethras and shuba and ashuba are seeds
Om Akshraaye Namah 017 One who have no destruction
Om Yogaaya Namah 018 He is prapya from Yoga
Om Yoga Vidaamnethre Namah 019 He looks after the Yogavidas
Om Pradhan Puresheswaraaya Namah 020 Lord of jeevas and prakruthi or nature
Om Narasimha Vapushe Namah 021 One who has lion’s head
Om Sri Mathe Namah 022 One who is with Sri lakshmi
Om Keshavaaya Namah 023 Ka is Brahma Esh is Eswara and Va is vishnu he is thrimurthi
Om Purushothamaaya Namah 024 He is purusha shresta
Om Survasme Namah 025 One who knows both Sath and Asath every thing
Om Sharvaaya Namah 026 During Samhara he will do samhara of all beings
Om Shivaaya Namah 027 One who is very pure
Om Sthanuve Namah 028 One who is permanent sthiravagiruvanu
Om Bootha Nidhaye Namah 029 One who creates every thing and all bootha
Om Nidhaye Namah 030 He is a Nidhi which can not be destroyed.
Om Avyayaaya Namah 031 He is Avya since he can not be destroyed
Om Sambhavaaya Namah 032 Sambavami Yuge Yuge Born in ideal situation
Om Bhavanaaya Namah 033 Giver of samastha bhoktra pala
Om Bharthre Namah 034 Supporting whole world
Om Prabhavaaya Namah 035 One who creates is Prabhava
Om Prabhuve Namah 036 One who is powerful in all aspects
Om Eeshwaraaya Namah 037 He is Eswara
Om Svayambhvue Namah 038 One who born at his own wish
Om Shambuve Namah 039 One who gives health and the bestower of good
Om Adithyaa Namah 040 He is shresta among tweleve Adithya (sun)
Om Pushkrakshaya Namah 041 His eyes are like lotus flower
Om Mahaswanaaya Namah 042 One who has Mahan Nada or mighty sound
Om Anaadhi Nidhanaaya Namah 043 Devoid of birth and death
Om Dhaathre Namah 044 He is a supporter
Om Vidhaathre Namah 045 He is a disipensor
Om Dhathu Ruthamaaya Namah 046 The best of all substances
Om Aprameyaya Namah 047 The Indefinable
Om Hrushikeshaaya Namah 048 The lord of senses
Om Padmnabhaaya Namah 049 One who has lotus navelled
Om Amara Prabhuve Namah 050 The lord of Immortals
Om Vishwa Karmane Namah 051 The creator of the universe
Om Manave Namah 052 The thinker
Om Thvastre Namah 053 The reducer
Om Sthavisttaaya Namah 054 The biggest
Om Sthaviraaya Namah 055 The ancient
Om Dhruvaaya Namah 056 The firm
Om Agrahyaa namah 057 He who can not be grasped
Om Shashwathaaya Namah 058 Ever exisiting
Om Krishnaaya Namah 059 The Eternal bliss
Om Lohithakshaaya Namah 060 The red eyed
Om Prathardhanaya Namah 061 The Destroyer
Om Prabhuthaaya Namah 062 Well endowed with wisdom
Om Thrika Kubdhamne Namah 063 The base of the three regions
Om Pavithraaya Namah 064 The Holly
Om Mangalaaya Namah 065 The Best
Om Parasmai Namah 066 The Beneficient
Om Eeshanaaya Namah 067 The Ruler
Om Pranadaaya Namah 068 The Mover of the life
Om Pranaaya Namah 069 The life
Om Jeystaaaya Namah 070 The Eldest
Om Shresttaaya Namah 071 The Excellent
Om Prajaapathaye Namah 072 The lord of beings
Om Hiranya Garbhaya Namah 073 He who dwells in the universe
Om Bhoo Garbhaya Namah 074 The womb of the earth
Om Madhavaaya Namah 075 Husband of lakshmi Madhava
Om Madhusudhanaya Namah 076 The slayer of Madhu
Om Eshwaraaya Namah 077 The Omnipotent
Om Vikramane Namah 078 The Valiant
Om Dhanvine Namah 079 The wielder of the bow
Om Medhavine Namah 080 Supremely Intelligent
Om Vikramaaya Namah 081 He who rides on the back of the eagle
Om Kramaaya Namah 082 The walker
Om Anuthamaaya Namah 083 The unexcelled
Om Duraadarshaaya Namah 084 The Unassailable
Om Kruthanjnaaya Namah 085 Knower of actions done
Om Kruthaye Namah 086 The effort
Om Athmavathe Namah 087 Centered in his own splendour
Om Surehaaya Namah 088 The God of Gods
Om Sharanyaa Namah 089 The Refuge
Om Sharmane Namah 090 The Bliss
Om Vishwa Rethase Namah 091 The Universal cause
Om Prajabhavaaya Namah 092 The source of all beings
Om Aahne Namah 093 He who shines as day
Om Samvthsaraaya Namah 094 The year
Om Vyaalaya Namah 095 The serpent
Om Prathyaaya Namah 096 The Conciousness
Om Sarvadarshanaaya Namah 097 Omnispective
Om Ajaaya Namah 098 The Unborn
Om Sarveswaraaya Namah 099 The Lord of all
Om Sidhaaya Namah 100 He who has attained all that has to be attained
Om Siddhaye Namah 101 The attainment
Om Sarvadaye Namah 102 The Primal cause
Om Achuthaaya Namah 103 The unswerving
Om Vrushakapathaye Namah 104 Righetousness and the great boar
Om Ameyathmane Namah 105 Immeasurable self
Om Surva Yoga vinisruthaaya Namah 106 Devoid of all attachments
Om Vasuve Namah 107 The Dweller
Om Vasumanase Namah 108 Supremely pureminded
Om Sathyaaya Namah 109 The truth (Real)
Om Samaathmane Namah 110 Equal mindedness
Om Sammithaaya Namah 111 One who is acceptable to all
Om Samaaya Namah 112 Sa means with-Ma is Lakshmi- ever with lakshmi
Om Amoghaaya Namah 113 One who fullfils your wish-- The Fullfiller
Om Pundareekakshaya Namah 114 He dwells in the lotus heart.
Om Vrusha karmane Namah 115 He who does righteousactions
Om Vrusha kruthaye Namah 116 He is an Embodiment of Dharma
Om Rudraaya Namah 117 One who liquidatres all sorrows
Om Bahu Shirase Namah 118 One who has many heads-Myriad-headed
Om Babhruve Namah 119 One who gives support
Om Vishwa Yonaye Namah 120 One who is the cause of the Universe
Om Shuchi Shravase Namah 121 One whose name is pure and pleasing
Om Amruthaaya Namah 122 He is Immortal
Om Shaswatha Sthaanuve Namah 123 One who is eternal and stable
Om Vararohaya Namah 124 The supreme Goal
Om Mahathaapase namah 125 One who possesses great wisdom
Om Surva Gaya Namah 126 All-pervading
Om Surva Vidbhanuve Namah 127 Omniscient and Effulgent
Om Vishwa ksenaaya Namah 128 HIS Presence makes the demons army runs away
Om Janardhanaaya Namah 129 The uplifter
Om Vedhaya Namah 130 Giver of Knowledge of Vedas
Om Vedavidhe Namah 131 The knower of vedas
Om Avyangaaya Namah 132 One who is perfect
Om Vedangaaya namah 133 Vedas are part of his body- four arms
Om Vedha Vithaya Namah 134 The enquirer of Vedas
Om Kavaye Namah 135 All seer - Narayana is also Kavi
Om Lokaadhykshaya Namah 136 He presides over the worlds
Om Suraadhykshaya namah 137 He presides over the Gods
Om Dharmaadhykshaaya Namah 138 Cogniser of Dharma
Om Kruthaa Kruthaye Namah 139 One who is cause and effect.
Om Chathuraathmane Namah 140 He is four fold in his nature
Om Chathurvyaahaya Namah 141 He has four manifestations in evolution
Om Chathurdhamstraaya Namah 142 He has four protruding teeth
Om Chathurbhujaya Namah 143 He is four armed
Om Braajishnuve Namah 144 He is radiant
Om Bhojanaaya Namah 145 One who gives food
Om Bhokthre Namah 146 The enjoyer
Om Sahishnuve Namah 147 He Forgives the devotees mistakes
Om Jagadadijaaya Namah 148 The first born
Om Anaghaaya Namah 149 The Sinless
Om Vijayaaya Namah 150 The Victorious
Om Jheathre Namah 151 One who is successful always
Om Vishwa Yonaye Namah 152 The cause of all
Om Punurvasave Namah 153 Repeated Dweller
Om Upendraaya Namah 154 One who is above Indra
Om Vamanaaya Namah 155 One who incarnated as Vamana—a dwarf
Om Pramshavae Namah 156 The Expansive
Om Amoghaaya Namah 157 One whose actions are never in vain
Om Shuchaye Namah 158 One who is pure
Om Uurgithaaya Namah 159 One who has maximum strength
Om Athendraaya Namah 160 He is super in his glory , wisdom and strength
Om Sangrahaaya Namah 161 All destroyer
Om Sargaaya Namah 162 The evolution
Om Druthathmane Namah 163 The self-supporter
Om Niyamaaya Namah 164 The Director
Om Yamaaya Namah 165 The inner-ruler
Om Vedyaaya Namah 166 The knowable
Om Vidyaa Namah 167 Knower of all sciences (vidya)
Om Sadha Yogine namah 168 Perpetual Yogin
Om Veeragne namah 169 The slayer of the vilest
Om Madhavaaya Namah 170 The Lord of the wisdom
Om Madhuve Namah 171 Honey
Om Atheendri yaya Namah 172 He who transcends all senses
Om Mahamaayaya Namah 171 The Great Juggler
Om Mahothsahaya Namah 174 Great Diligence
Om Mahabhalayaa Namah 175 One who is stronger than strong
Om Maha Bhudhaye Namah 176 His intellect is supreme
Om Maha Veeryaya Namah 177 One who has great energy
om Maha Shakthaye namah 178 He has immense strength
Om Maha Dhyuthaye Namah 179 Light of lights
Om Anirdheshya Vapushe Namah 180 Indefinable
Om Sri Mathaye Namah 181 The Lord of auspiciousness
Om Ameyathmanee namah 182 His intelligence is immeasurable
Om Maha Dhridhruthe Namah 183 Uplifter of Mandara and Govardhana hills
Om Maheshwasaaya Namah 184 His bow is mighty and powerful
Om Mahi Barthre Namah 185 The supporter of Mother earth
Om Sreeinivasaaya Namah 186 Sri-is- Laxmi-nivasa-is -residing in chest
Om Sathangathaye Namah 187 The refuge of the good
Om Anirudhaaya Namah 188 He who can not be obstructed by any one
Om Suraanandhaya Namah 189 Delighter of Gods
Om Govindaaya Namah 190 The protector of cows-Govu is cow
Om Govidam Pathaye Namah 191 He is the Lord of wise
Om Mareechaye Namah He192 who is splendour of the splendid -- Refulgent
Om Dhamanaaya Namah 193 The Repressor
Om Hamsaaya Namah 194 The Final Beautiful
Om Suparnaaaya Namah 195 Beautiful wings
Om Bhujagothamaaaya Namah 196 Bhujag means snake.-- The best of serpents
Om Hiranya Nabhaya Namah 197 He has auspicious naval
Om Suthapase Namah 198 Of Excellent austerities
Om PadmaNabhaaya Namah 199 He who shines in the lotus of the heart
Om Prajapathaye Namah 200 The Father of beings
Om Amruthyavee Namah 201 Free from Death
Om Sarvadhrushe Namah 202 All seeing
Om Simhaya Namah 203 The Lion
Om Sandhathre Namah 204 The Regulator
Om Sandhimathe Namah 205 He who never seperated from devotees
Om Sthiraaya Namah 206 The Constant
Om Ajaaya Namah 207 Unborn
Om Dhurmarshanaaya Namah 208 The Unbearable
Om Shasthre Namah 209 The Ordainer
Om Vishruthathmane Namah 210 Of renowned self
Om Suraarigne Namah 211 The destroyer of the foes of the suras
Om Guravae Namah 212 Guru is teacher. He is the best Guru
Om Guruthamaaya Namah 213 The supreme master
Om Dhamne Namah 214 The Supreme Abode
Om Sathyaaya Namah 215 Truth- He is sathya- sathya is truth
Om Sathyaparakramaaya Namah216 He is a real valour
Om Nimishaya Namah 217 He whose eyes are closed
Om Animishaya Namah 218 The Unwinking
Om Swagrine Namah 219 The garlanded
Om Vachaspathaye Namah 220 The Master of Vidyaas
Om Udardhiye Namah 221 The Great Intellect
Om Agranye Namah 222 Leader of the foremost
Om Graminye Namah 223 The director of beings
Om Sri Mathe Namah 224 The radiant
Om Nyayaya Namah 225 The logic- The law
Om Nethree Namah 226 The regulator
Om Sameeranaya Namah 227 The Breath
Om Sahsramordne Namah 228 The thousand headed
Om Vishwathmane Namah 229 The Universal self
Om Sahsraakshya Namah 230 The thousand-eyed
Om Sahsrapade Namah 231 The thousand-footed
Om Avarthanaaya Namah 232 The turner
Om Nivruthaathmane Namah 233 The retreated self
Om Samvruthaaya Namah 234 He who is veiled
Om Sampra mardhanaaya Namah 235 The Crusher
Om Ahasamvarthakaaya Namah 236 The regulator of day
Om Vahnaye Namah 237 The Fire
Om Anilaaya Namah 238 The Air
Om DharaniDharaaya Namah 239 The bearer of the earth
Om Suprasadaaya Nmah 240 The Gracious
Om Prasannathamane Namah 241 One who is pure and delightful
Om Vishwadhruthe Namah 242 One who supports the Universe
Om Vishwa Bhuje Namah 243 One who is enjoyer of the Universe
Om Vibhave Namah 244 He is multiformed
Om Sathkruthrye Namah 245 The Worshipper
Om Sathkruthaaya Namah 246 One who is worshipped
Om Saadhuve Namah 247 One who is righteous
Om Jahnave Namah 248 One who is leader of all
Om Narayanaaya Namah 249 God of Gods Narayana
Om Naraya Namah 250 The Guide
Om Asankyaaya Namah 251 One who is countless
Om Aprameyathamane Namah 252 One who is immeasurable
Om Vishistaaya Namah 253 Transcendental
Om Shista kruthe Namah 254 One who makes the law
Om Shuchayae Namah 255 One Who is pure
Om Sidhaarthaye Namah 256 One who has accomplished all
Om Siddhi Sankalpaaya Namah 257 Of accomplished resolutions
Om Sidhi daya Namah 258 One who is giver of fruit of actions
Om Siddhi Sadhanaaya Namah 259 Means to the goal
Om Vrushaahine Namah 260 The performer of Dharma -Sacrifice
Om Vrushabhaaya Namah 261 The Showerer
Om Vishnuve Namah 262 All-pervading
Om Vrusha Parvine Namah 263 One who arranges the steps of Dharma
Om Vrushodharaaya Namah 264 One who provides rain
Om Vardhanaay Namah 265 The Nourisher
Om Varhdhamanaaya Namah 266 One who expands
Om Vivikthaaya Namah 267 The Solitary
Om Shruthi Sagaraay Namah 268 The ocean of Vedas
Om Subhajaaya Namah 269 Of graceful arms
Om Durdhraaya Namah 270 One who supports every thing
Om Vaagmine Namah 271 One from whom proceeds the eloquence of His Glory
Om Mahendraaya Namah 272 One who is Lord of Indra
Om Vasudhaaya Namah 273 One who gives the wealth
Om Vasave Namah 274 Wealth
Om Nikaroopaaya Namah 275 Of many forms
Om Bruhadhroopaaya namah 276 Huge forms
Om Shipivistaay Namah 277 One who dwells in the rays of sun
Om Prakaashanaya Namah 278 One who is self illuminator
Om Ojas Thejo Duthi Dharaya Namah279One who possess valour,effulgence and life energy
Om Prakaashathmane Namah 280 One who is luminous
Om Prathaapanaya Namah 281 The burner
Om Buddhya Namah 282 Endowed with righteosness,knowledge and dispassion
Om Spastaaksharaaya Namah 283 One who is clearly indicated by ‘Om’
Om Manthraaya Namah 284 One who is known through manthras
Om Chandramshave Namah 285 Rays of the moon
Om Bhaskara Dhuthaye Namah 286 Resplendent like Sun
Om Amruthamshodbhavaaya Namah 287 The source of the moon
Om Bhanavae Namah 288 Self -effulgent
Om Shashibhinduve Namah 289 The nourisher
Om Sureswaraaya Namah 290 The God of Gods
Om Oushadhaya Namah 291 The Devine Medicine
Om JagathSethave Namah 292 The limit of the world
Om Sathya Dharma Parakramaya Namah 293 True righteousness
Om Booth Bhavya BhavannathayaNamah 294 Lord of past,present and future.
Om Pavanaya Namah 295 The purifier
Om Paavanaya Namah 296 One who moves the wind
Om Analaaya Namah 297 The fire
Om Kamagne Namah 298 The destroyer of the desire of kama
Om Kamakruthave Namah 299 The fullfiller of desires
Om Kanthaaya Namah 300 One who is lovely and enchanting form
Om Kaamaaya Namah 301 One who is sought
Om Kamapradhaya Namah 302 One who gratifies the desire
Om Prabhuve Namah 303 He is Lord Prabhu
Om Yugadhi Kruthe Namah 304 One who creates Yuga
Om Yugaavarthaya Namah 305 One who rotates the wheel of Yugas
Om Nikamayaya Namah 306 One who has many illusory forms
Om Mahashanaaya Namah 307 One who is great Eater
Om Adrushyaaya namah 308 One who is invisible
Om Vyaktha Roopaya Namah 309 One whose form is manifested
Om Sahsrajithe Namah 310 One who is conqueror of thousands
Om Anatha Jithe Namah 311 One who is ever Victorious
Om Istaaya Namah 312 One who is pleasant
Om Avi Shistayaa Namah 313 The permeator
Om Shistestayaa Namah 314 Loved by the learned
Om Shikhandine Namah 315 One who shines with peacock feather
Om Nahushaya Namah 316 One who binds Jivas by his maya in sanasara
Om Vrushaaya Namah 317 One who is nature of Utthama Dharma
Om Krodhagne Namah 318 One who destroys the anger
Om Krodha Kruth karthre Namah 319 The slayer of angry ones
Om Vishwa Bhavuve Namah 320 With arms on all sides
Om Mahidaraaya Namah 321 One who is the bearer of the earth
Om Achuthaaya Namah 322 Unswerving
Om Prathithaya Namah 323 One who is famous
Om Pranaaya namah 324 The life breath
Om Prana Dhaya Namah 325 One who provides the vital breath
Om Vasuvanu jaya Namah 326 The younger brother of Lord Indra
Om Apam Nidhaye Namah 327 The ocean
Om Adhistaanaya Namah 328 The Substratum
Om Apramthaya Namah 329 Ever attentive
Om Prathistithaya Namah 330 Established in his own glory
Om Skandaya Namah 331 One who flows
Om Skanda Dharaya Namah 332 One who is the supporter of the path of virtue
Om Duryaay Namah 333 The bearer of the Yoke
Om Varadhaya Namah 334 The bestower of boons
Om VayuVahanaya Namah 335 The Director of Vayus
Om Vasudevaaya Namah 336 One who reisdes every where
Om Bruhad Bhanuve Namah 337 One who possess great rays
Om Adi Devaaya Namah 338 He is the first Diety
Om Purundaraaya Namah 339 The destroyer of the cities of Rakshasa
Om Ashokaay Namah 340 He is Unafflicted
Om Tharanaay Namah 341 One who enables to cross the ocean of samsara
Om Tharaaya Namah 342 One who is reliever
Om Shooraaya Namah 343 The valliant
Om Shouraye Namah 344 The sun of sura
Om Janeswaraaya Namah 345 The lord of men
Om AnuKoolaya Namah 346 The one who helps
Om Shatha Varthaya Namah 347 One who incarnates hundred times
Om Padmine Namah 348 One who has lotus in the hand
Om Padma Nibhekshanaaya Namah349 One who has eyes like lotus
Om Padma Nabhaaya Namah 350 One who has lotus in the naval(Brahma)
Om Aravindakshaya Namah 351 One whose eyes are similar to lotus
Om Padma Garbhaaya Namah 352 One who dwells in the lotus of the heart
Om Sharira Bruthe Namah 353 One who nourishes the body
Om Mahardhayee Namah 354 One who has enormous prosperity
Om Ruddhaya Namah 355 The expanse of the universe
Om Vrudhathmane Namah 356 The ancient self
Om Mahakshaya Namah 357 One who has a great eyes
Om Garuda Dwajaaya Namah 358 One who has eagle in the flag
Om Athulaaya Namah 359 One who is incomparable
Om Sharabhaaya Namah 360He who dwells and shines throughout the bodies
Om Bheemaaya Namah 361 One who has enormous strength
Om Sama Yajnaaya namah 362 One whose worship gives equal vision
Om Havir Haraye Namah 363 The receiver of oblations
Om Surva Lakshana Lakshanyaya Namah He is full of good noble qualities
Om Lakshmi Vathe Namah 365 The Consort of Lakshmi
Om SamithinJayaya Namah 366 Victorious in Battle
Om Viksharaaya Nmah 367 Undecaying
Om Rohithaaya Namah 368 He was fish called Rohitha in Mathsavathara
Om Margaaya Namah 369 The Path
Om Hethave Namah 370 The Cause
Om Damodaraaya Namah 371 One who has purified mind by means of self-control
Om Sahaya Namah 372 All enduring
Om Mahidaraaya Namah 373 The bearer of the earth
Om Maha Bhagaaya Namah 374 The ever-fortunate
Om Vegavathee Namah 375 One who is swift
Om Amithaashanaaya Namah 376 One who has limitless appetite.
Om Udbhavaaya Namah 377 The Origin
Om Kshobhanaaya Namah 378 The Agitator
Om Devaaya Namah 379 One who revels
Om Sri Garbhaaay Namah 380 Containing jagathroopa Vibhuthi in himself
Om Parameswaraaaya Namah 381 He is supreme Lord
Om Karanaaya Namah 382 One who is the instrument for every thing
Om Kaaranaaya Namah 383 The cause of every thing
Om Karthre Namah 384 The doer
Om Vikarthre Namah 385 The creator of the varied Universe
Om Ghahanaaya Namah 386 The Unknowable
Om Ghuhaya Namah 387 The Concealed
Om Vyva Sayaya Namah 388 Resolute
Om Vyvasthanaaya Namah 389 The basis
Om Samsthaanaaya nama h 390 The ultimate goal
Om Sthana Dhaya Namah 391 One who confers fight abode
Om Dhruvaaya Namah 392 The firm
Om Parardhaye Namah 393 The Supreme Manifestation
Om Parama Spastaaya Namah 394 The Extremely vivid
Om Thustaya Namah 395 The Contented
Om Puspaaya Namah 396 The Full
Om Shubheksanaaya Namah 397 One who has Auspicious look
Om Ramaya Namah 398 One who revels in all
Om Viramaaya Namah 399 The above of rest
Om Virathaaya Namah 400 Passionless
Om Margaaya Namah 401 The path for moksha
Om Neyaaya Namah 402 One who leads
Om Nayaaya Nmah 403 Leader
Om Anayaya Namah 404 One who has no leader
Om Veeraya Namah 405 Valiant
Om Shakti matham shrestayaya Namah 406 The mightiest of the mighty
Om Dharmaaya Namah 407 One who supports all beings
Om Dharma Viduthamayaya Namah 408 The best of the knowers of Dharama
Om Vikunthaaya Namah 409 One who unites everything at the time of creation
Om Purushaya Namah 410 The person
Om Pranaya Namah 411 One who is lifebreath of all beings
Om Prana Dhaya Namah 412 The destroyer of Prana
Om Pranavayaa Namah 413 That which is praised
Om Pruthave Namah 414 The expanded
Om Hiranya Gharbhaya Namah 415 The creator of Brhama
Om Shathrugnaaya Namah 416 The destroyer of enemies
Om Vyapthaya Namah 417 The pervader
Om Vauve Namah 418 One who blows or carries
Om Adho Kshajaya namah 419 One who does not decline
Om Ruthave Namah 420 Seasons
Om Sudharshanaya Namah 421 One who is bewitching eyes
Om Kalaya namah 422 The Time
Om Paramestine Namah 423 Centered in his own glow
Om Parigrahaya Namah 424 The receiver
Om Ugraya Namah 425 The terrible
Om Samvthsaraya Namah 426 The Abode
Om Dhakshaya Namah 427 The prompt
Om Vishramaya Namah 428 The resting place
Om Viswa Dhaksinaya Namah 429 The most skilful
Om Vistharaaya Namah 430 The extension
Om Sthsavar Sthanuve Namah 431 The firm and motionless
Om Pramanaya Namah 432 The proof
Om Bhijam Vyam Namah 433 The Undecaying seed
Om Arthaya Namah 434 One who is desired by all
Om Anarthaaya Nmah 435 One who has no desire
Om Mahakoshaya Namah 436 Possessed by great sheaths
Om Mahabhogaya Namah 437 The great bliss
Om Maha Dhanaaya Namah 438 The great wealth
Om Anirvannya Namah 439 Griefless
Om Sthavistaaya Namah 440 One who appears in the gross visible cosmic form
Om Abhuve namah 441 Unborn
Om Dharma yupaaya Namah 442 The binding post of Dharma
Om Maha Mukhaaya Namah 443 The great sacrificer
Om Nakshathra Nemine Namah 444 The nave of the stars
Om Nakshthrine Namah 445 The moon
Om Kshmaaya Namah 446 One who has highest patience
Om Kshaamaya Namah 447 One who alone remains
Om Sameehanaya Namah 448 Well desiring
Om Yajnaaya Namah 449 Sacrifice
Om Ijayaa Namah 450 The object of sacrifice
Om Mahejnaya Namah 451 One who is specially worshipped
Om Krathve Namah 452 The sacrifice with sacrificial post
Om Sathraya Namah 453 The protector of the good
Om Sathangathaye Namah 454 The refuge of the good
Om Sarva Dharshine Namah 455 All seer
Om Vimuktathmane Namah 456 The liberated self
Om Sarvajnaay Namah 457 One who is all knowing
Om JnaanoUthamaya Namah 458 One who has supreme wisdom
Om Suvrathaya Namah 459 The pure Vow
Om Sumukhaya Namah 460 One who has charming countenance
Om Sookshmaya Namah 461 The subtle
Om Sughoshaya Namah 462 Auspicious sound
Om Sukhadaya Namah 463 The conferrer of happiness
Om Suhrade Namah 464 Good friend
Om Manaoharaaya Namah 465 Charming
Om Jith Krodhaya Namah 466 The conqueror of the anger
Om Vira Bhahave Namah 467 Valiant arms
Om Vidaranaaya Namah 468 The Tearer
Om Swapanaaya Namah 469 Stupefying
Om Swava Shaaaya Namah 470 The Independent
Om Vyapine Namah 471 All pervading
Om Nikathamane Namah 472 Many souled
Om Nika karma kruthe Namah 473 One who does many actions
Om Vathsraaya Namah 474 The abode of all
Om Vathsalaaya Namah 475 The affectionate
Om Vathsine Namah 476 Father
Om Rathna Garbhaya Namah 477 The jewel wombed
Om Dhaneswaraaya Namah 478 The Lord of wealth
Om Dharma Gupe Namah 479 The protector of Dharma
Om Dharma Kruthe Namah 480 The doer of Dharma
Om Dharmine Namah 481 The supporter of Dharma
Om Sathe Namah 482 The existence
Om Asathe Namah 483 The Limited
Om Ksharaaya Namah 484 The perishable
Om Aksharaaya Namah 485 The Un-perishable
Om Avijnathre namah 486 The non-knower
Om Sahsraamshave Namah 487 Thousand rays
Om Vidhathre Namah 488 The all supporter
Om Krutha lakshanaaya Namah 489 One who is the author of Vedas
Om Ghabhisthi Nemaye Namah 490 Centre of all the planets
Om Sathva sthaaya Namah 491 One who resides in all beings
Om Simhaaya Namah 492 Lion faced- Narasimha
Om Bhooth Maheswaraaya Namah 493 The great lord of beings
Om Adi Devaaya Namah 494 The primordial Deity
Om Maha Devaaya Namah 495 The Great Deity
Om Deveshaaaya Namah 496 Lord of all Gods
Om Deva Bhrud Gurave Namah 497 The teacher of the Lord of Devas
Om Utharaaya Namah 498 The most excellent
Om Gopathaye Namah 499 The Cow-herd
Om Gopthre Namah 496 One who protects
Om Jnana Gamyaaya Namah 497 To be attained by Jnana alone
Om Purathanaaya Namah 498 One who is ancient
Om Sharira Bhotha Bruthe Namah 499 The nourisher of the elements of the body
Om Bhokthre Namah 500 The enjoyer
Om Kapeendraya Namah 501 One who came as Lord of monkeys (Sri Rama)
Om Bhoori Dhakshinaaya Namah 502 One who gives large gifts in sacrifices
Om Somapaaya Namah 503 The one who accepts soma in yajna
Om Amruthapaaya Namah 504 One who drinks amrutha pana
Om Somaaya Namah 505 Protecting plants through moon
Om Purajithe Namah 506 The conqueror of many
Om Purusathamaya Namah 507 One who is greater than the great
Om Vinayaya Namah 508 The Law
Om Jayaya Namah 509 The Victorious
Om Sathy Sandhaya Namah 510 One who has righteous resolutions
Om Dhaashaarhyaaya Namah 511 Born in Dasarha race
Om SathvathamPathaye Namah 512 Lord of Yadu race
Om Jeevaya Namah 513 Individual self
Om Vinayithre Sakshine Namah 514 The witness of Modesty
Om Mukandaay Namah 515 Giver of liberation
Om Amitha Vikramaaya Namah 516 Immeasurable power
Om Ambonidhaye Namah 517 Resting place of Gods and others
Om Anathathmane Namah 518 Infinite Self
Om Mahodadishayaya Namah 519 Reclined in the ocean (On Shesha)
Om Anthakaaya Namah 520 The death
Om Ajaaya Namah 521 Unborn
Om MaharhayaNamah 522 One who deserves the highest worship
Om Swaabhavyaya Namah 523 Centered in his own self
Om jith Mithraay Namah 524 One who has conquered enemies
Om Pramodhanaya Namah 525 Ever Joyful
Om Anandhaya Namah 526 The Bliss
Om Nandhanaya Namah 527 Source of happiness
Om Nandhaya Namah 528 One who is free of ephermal joys
Om Sathya Dharmine Namah 529 True Dharma
Om Thrivikramaay Namah 530 One who acquired three lokas in three steps
Om Mahrshaye Kapilacharya Namah 531 Among all rushis he is Kapilacharya
Om Kruthajnya Namah 532 He is Universe and also soul
Om Medinipathaye Namah 533 He is the lord of the earth
Om Thripadaya Namah 534 The three stepped
Om Thridashaadhykshaya Namah 535 Lord of 3 dashas Jagrutha,swapna & sushipthi
OmMahaShrungayaNamah 536 The great horned
Om Kruthanthkruthe Namah 537 The destroyer of the death
Om Maha Varahaaya Namah 538 The great boar
Om Govindaaya Namah 539 One who recovered earth from the deapsea
Om Sushenaaya Namah 540 One with good armies
Om Kanakangadhine namah 541 One who have golden armies
Om Guhyaaya Namah 542 One who is hidden in the heart-cave
Om Ghabiraaya Namah 543 Immeasurable depth
Om Gahanaaya Namah 544 Impenetrable
Om Guptaya Namah 545 One who is concealed
Om Chakra Gadadharaya Namah 546 One who has Chakra and Ghada
Om Vedase Namah 547 The creator
Om Swanghaya Namah 548 Self-instrumental
Om Ajithaya Namah 549 Unconquered
OmKrishnaay Namah 550 One who has Neelaverna
Om Dhrudhaya Namah 551 The Firm
Om Sankrshano Achuthaaya Namah 552 The involver and unswerving
Om Varunaaya Namah 553 The setting sun
Om Vaarunaaya Namah 554 The suns of Vurana
Om Vrukshaaya Namah 555 The tree(Ashwath vruksha)
Om Puska Raakshaaya Namah 556 One who expands to fill the sky
Om Maha Manase Namah 557 One who has great mind
Om Baghavathe Namah 558 He has six devine glories.
Om Bagagne Namah 559 The destroyer of wealth
Om Anandhine Namah 560 The delighter
Om Vanamaline Namah 561 He has garland called Vijayanthi
Om Halayudhaya Namah 562 Armed with a plough
Om Adithyaa Namah 563 The beautiful dwarf (Vamana)
Om JyothiRadhithyaya Namah 564 One who resides in the disc of Sun
Om Sahishnuve namah 565 The endurer
Om Gathi Sathamaya Namah 566 The refuge and the best
Om Sudhanwane Namah 567 One who has beautiful bow
Om Khanda parashave Namah 568 One who has punishing axe
Om Dharunaaya Namah 569 Merciless
Om Dhrivina Pradaya Namah 570 The giver of the wealth
Om Dhivh sprushe Namah 571 The sky reaching
Om Sarvadhrug Vyasaya Namah 572 Omnicient Vyasa
Om Vachaspathaye Ayonijaya Namah 573 Lord of knowledge and Unborn
Om Thrisamne Namah 574 one who is praised by three samaas
Om Samagaya Namah 575 Singer of Samagana
Om Samne Namah 576 Amonga all vedas he is samaveda
Om Nirvanaaya namah 577 Ever free
Om Bheshajaya Namah 578 Medicine
Om Bhishaje Namah 579 Physician
Om Sanyasa Kruthe Namah 580 Institutor of sanyasa stage
Om Shamaya Namah 581 The calm
Om Shanthaya Namah 582 Tranquil
Om Nishtaye Namah 583 Abode of all beings in the deluge
Om Shanthaye Namah 584 The peace
Om Parayanaya Namah 585 The supreme goal
Om Shubhangaya Namah 586 The handsome
Om Shanthi daaya Namah 587 The conferrer of peace
Om Srashtre Namah 588 The creator
Om Kumudhaaya Namah 589 One who delights in the earth
Om Kuvaleshaaya Namah 590 The recliner upon the waters
Om Gohithaaya Namah 591 One who lightens the burden of the earth
Om Go pathaye Namah 592 The lord of the earth
Om Gopthre Namah 593 The protector
Om Vrushabhkshaaya Namah 594 The dharma eyed
Om Vrush priyaaya Namah 595 Delighting in Dharma
Om Anivarthine Namah 596 Never retreating
Om Nivruthathamane Namah 597 Restrained -self
Om Samksheppathre Namah 598 Involver
Om kshema kruthe Namah 599 Doer of good
Om Shivaaya Namah 600 the purifier
Om Sri Vathsa Vakshase Namah 601 One who has sri Laksmi on Vaksha sthala
Om Sri Vasaay Namah 602 The abode of Lakshmi
Om Sri Pathaye Namah 603 The lord of Lakshmi
Om Srimatham Varaaya Namah 604 The chief of those that possess srilakshmi
Om Sri Dhaaya Namah 605 The bestower of health

Om Sri Shyaaya Namah 606 The lord of wealth
Om Srinivasaaya Namah 607 Abiidng always with wealthy
Om Sri Nidhaye Namah 608 The treasure house of Sri
Om Sri Vibhava naaya Namah 609 The distributor of wealth
Om Sri Dharaaya Namah 610 The bearer of sri (Laksmi)
Om Sri Karaaya Namah 611 The conferrer of sri (Lakshmi)
Om Shreyase Namah 612 Liberation
Om Sri Mathe Namah 613 The possessor of Sri
Om Lokathrayaa shrayaaya Namah 614 The refuge of the three worlds
Om Swkshaaya Namah 615 One who has beautiful eyes
Om Swangaya Namah 616 One who has beautiful limbs
Om Shathanandaaya Namah 617 Of Infinite bliss
Om Nandaye Namah 618 The supreme bliss
Om Jyothirganeswaraaya Namah 619 The lord of host of luminaries
Om Vijithathmane Namah 620 of Conqured mind
Om Avidyathamane namah 621 One who is pliable in the hands of devotees
Om Sathkeerthayae Namah 622 Of pure fame
Om Chinna Samshayaaya Namah 623 One who is freed from doubts
Om Udeernyaaya Namah 624 Transcendent
Om Sarvathash chakshushe Namah 625 One whose eyes are every where
Om Aneethaaya Namah 626 The lord over Him
Om Shaswatha Sthiraaya Namah 627 Eternal and stable
Om Bhoshayaya Namah 628 Resting on the ground
Om Bhoshanaaya namah 629 Adorning the world
Om Boothaye namah 630 Be-ness or existence
Om Vishokaaya Namah 631 The Griefless
Om Shoka Nashanaaya Namah 632 The destroyer of Grief
Om Archishmathe Namah 633 The resplendent
Om Archithaya Namah 634 The worshipped
Om Khumbaya namah 635 The pot
Om Vishudhathmane Namah 636 One who has pure athma
Om Vishodhanaya Namah 637 The purifier
Om Anirudhaya Namah 638 The fourth of four manifestations
Om Aprathi Rathaaya Namah 639 One who has no enemies
Om Pradymnaaya Namah 640 One who is very rich
Om Amitha Vikramaya Namah 641 One who has limit less powers
Om Kalanemi nigne Namah 642 Slayer of Kalanemi
Om Veeraaya Namah 643 The valiant
Om Shoraya Namah 644 Born in Shura clan
Om shoora Janeswaraaya Namah 645 The lord of the valiant
Om Thrilokathamane Namah 646 The soul of the three world
Om Thrilokeshaaya Namah 647 The ruler of the three world
Om Keshavaya Namah 648 One who has long hairs
Om Keshigne Namah 649 The slayer of Kesin and asuras
Om Haraye Namah 650 The destroyer
Om Kamadevaya Namah 651 One who is desired by all
Om Kamapalaya Namah 652 One who safegaurds the devotees
Om Kamine Namah 653 Of fullfilled desires
Om Kanthaye Namah 654 One who is ravishing and lovely
Om Kruthagamaya Namah 655 The author of the holy scriptures
Om Anirdeshya Vapushe Namah 656 Of Indescribable form
Om Vishnavee Namah 657 His devine splendour fills the firmament and remains beyond
Om Veeraaya Namah 658 One who is full of actions
Om Anathaaya Namah 659 Infinite
Om Dhananjaaya Namah 660 The conqueror of wealth
Om Bhramanyaa Namah 661 One who is friend of Brhamanas
Om Brahamm Kruthaye 662 The author of Brhaman
Om Brhamane Namah 663 The Creator Brhamma
Om Brahamane Namah 664 The Biggest
Om Braham vivardhanaaya Namah 665 The increaser of Brahman
Om Braham vide namah 666 The knower of Brahman
Om Braahmanaaya Namah 667 One who disseminates the vedic knowledge
Om Brahminee Namah 668 The manifestation of Brahman
Om Brahmajnaaya Namah 669 The realiser of Brahman
Om Brahmana Priyaya Namah 670 One who loves Brahman
Om Mahakramaya Namah 671 One who leads the devotees in progressive lines
Om Maha karmine Namah 672 One who does great deeds
Om Maha Theajase Namah 673 One who has great radiance
Om Mahrogaya Namah 674 The great serpent
Om Maha Krathave Namah 675 The great sacrifice
Om Maha Yajwane Namah 676 The great sacrificer
Om Maha Yajnaaya Namah 677 The great Yajna
Om Maha Havishe Namah 678 The great offering
Om Sthvyaaya Namah 679 One who is praised by all
Om Sthava Priyaay namah 680 Delighting in praise
Om Stothrya Namah 681 The hymn
Om Stuthaya Namah 682 The act of praise
Om Stothre namah 683 The adorer
Om Pranapriyaaya Namah 684 The delighting in battle
Om Poornaya Namah 685 The Full
Om Poorayithre Namah 686 One who fills
Om Punyaaya Namah 687 The Holy
Om Punyakeerthaye Namah 688 Of holy fame
Om Anamayaya Namah 689 Of uncorrupted essence
Om Manojavaya Namah 690 Fleet as mind
Om Thirthkaraya Namah 691 Founder of all sciences
Om Vasurethase Namah 692 One whose essence is gold
Om Vasupradaaya Nmah 693 The Giver of wealth
Om Vasudevaaya Namah 694 The conferer of salvation
Om Vasave namah 695 The Son of vasu
Om Vasumanuse Namah 696 The refuge of all
Om Havishe Namah 697 Omnipresent
Om Sadgathaye Namah 698 The oblation
Om Sathkruthaye Namah 699 The Refuge of the good
Om Sathaaye Namah 700 Of good acts
Om Sadboothaye Namah 701 The state of Be-ness
Om Sathparayanaya Namah 702 Of supreme intelligence
Om Shoorsenaya Namah 703 The supreme goal of the good
Om Yadishrestaaya Namah 704 Of valiant armies
Om Sannivasaaya Namah 705 The Chief of the Yadus
Om Suyamanaya Namah 706 The abode of the good
Om Bootha Vasaaya Namah 707 Attended by good Yamunas
Om Vasudevaaya Namah 708 The abode of beings
Om Sarvasu Nilayaya Namah 709 He who envelops the universe with maya
Om Anilaaya Namah 710 The abode of all life-energies
Om Darpagne Namah 711 The unlimited
Om Darpadaya Namah 712 The repressor of pride
Om Drupthaaya Nmah 713 The giver of pride
Om Durdhraaya Namah 714 He who always enjoys the divine bliss
Om Aparajithaya Namah 715 Very difficult to contemplate upon
Om Vishwamoorthaye Namah 716 The unconquered
Om Maha Moorthaye namah 717 The world-formed
Om Deeptha Moorthaye Namah 718 The great formed
Om Amurthi mathe Namah 719 Wisdom formed
Om Aneka Moorthaye Namah 720 Having no form
Om Avykthaaaya Namah 721 Many-formed
Om Shathamoorthaye Namah 722 Unmanifest
Om Shathaananaaya Namah 723 Myriad-formed
Om Ekasme namah 724 Many faced
Om Nikasme Namah 725 The One
Om sthavaaya Namah 726 The many
Om Kaaya Namah 727 The Soma Sacrifice
Om kasme Namah 728 Bliss
Om Yasme Namah 729 What?
Om Thasme Namah 730 Which
Om Padaaya Namah 731 That
Om Anuthamaaya Namah 732 The unequalled seat
Om Lokabhanduve Namah 733 The friend of the universe
Om Loka Nathaya Namah 734 The Lord of the universe
Om Madhavaay Namah 735 He who is to be realised through
contemplation and meditation
Om Bhakta Vathsalaaya Namah 736 Merciful to his devotees
Om Suvarna Varnaya Namah 737 Golden hued
Om Hemangaya Namah 738 He who has limbs of gold
Om Varangaya Namah 739 With beautiful limbs
Om Chandanangadine Namah 740 One who is smeared with sandal
Om Veeragne Namah 741 The slayer of the valiant
Om Vishamaaya Namah 742 Unequalled
Om Shoonyaya Namah 743 The void
Om Gruthashishe Namah 744 One who is free from all desire
Om Achalaaya Nmah 745 The immovable
Om Chalaaya Namah 746 The moving
Om Amanine Namah 747 He who has no egotism
Om Mana daya Namah 748 The giver of honour
Om Manyaaya Namah 749 To be worshipped
Om Lokaswamine Namah 750 The Lord of all the fourteen Lokas
Om Thrilokadrushe Namah 751 The supporter of the three worlds
Om Sumedhase Namah 752 Of bright intelligence
Om Medhajaya Namah 753 Born in the sacrifice:-
Om Dhanyaa Namah 754 Fortunate
Om Sathya Medase Namah 755 Of unfailing intelligence
Om Dhara Dhararya Namah 756 The support of the earth
Om Thejo Vrushaya Namah 757 He that showers radiance
Om Dhuthi Dharaaya Namah 758 The bearer of Effulgence
Om Sarva Shasthra Bruthamvaraaya Namah 759 Posses all shasthras and weapons
Om Prgrahaaya Namah 760 Controls the horse -like senses
Om Nigrahaya Namah 761 The controller
Om Vygrahaya Namah 762 Fulfilling the desires of the devotees
Om Nikashrungaya Namah 763 The many horned
Om Gadagrajaya Namah 764 The elder brother of Gada
Om Chathurmurthaye Namah 765 One who has four -forms
Om Chathurbhauve Namah 766 One who has four-arms
Om Chathurvyahaaya Namah 767 One who has four-manifestations
Om Chathur Gathaye Namah 768 One who is head of all four castes
Om Chathuraathmane Namah 769 One who has quick and clear mind
Om Chathur Bavaaya Namah 770 Creator of Dharam,Artha,kama and moksha
Om Chathur VedaVide Namah 771 One who knows all four vedas
Om Ekapade Namah 772 One who measured whole earth in one foot
Om Samavarthaaya Namah 773 The skilful turner of the wheel of samsara
Om Anivruthathmanae Namah 774 One who never turns away form any thing
Om Durjayaaya Namah 775 One who can not be beaten
Om Durathikramaaya Namah 776 One who can not be attacked
Om Durlabhaaya Namah 777 One who can be obtained with effort
Om Durgamaaya Namah 778 Known with difficulty
Om Durgaaya Namah 779 Not easily realised
Om Duraa Vasaaya Namah 780 Not easily lodged
Om Durarigne Namah 781 The slayer of asuras
Om Shubhangaya Namah 782 One who has beautiful limbs
Om Lokasaarangaaya Namah 783 One who drains the essence of Universe
Om Suthanthuve Namah 784 Beautifully expanded
Om Thanthu Vardhanaaya Namah 785 The progressor of the destroyer
Om Indra Karmane Namah 786 Resembling Indra in his actions
Om Maha Karmane Namah 787 Of great deeds
Om Krutha Karmane Namah 788 Of fulfilled achievements
Om Kruthaaga maya Namah 789 Author of vedas
Om Udbhavaaya Namah 790 Of superior birth
Om Sundaraaya Namah 791 Of unequal beauty
Om Sundaaya Namah 792 Of Great mercy
Om Rathna Nabhaaya Namah 793 Of beautiful naval like rathna
Om Sulochanaaya Namah 794 With charming eyes
Om Arkaaya Namah 795 One who is worshipped
Om Vajasaaya Namah 796 Food giver
Om Shrungine Namah 797 The horned
Om Jayanthaya Nama 798 The conqueror
Om Surva Vijjayine Namah 799 The omniscient and victorious
Om Suvarna Bindle Namah 800 One who has limbs radiant like gold
Om Akshobhyaa Namah 801 One who is unruffled
Om Surva Vagiswareswaraayaa Namah 802 The lord of the lords of speech
Om Maha Hrudaaya Namah 803 The great pond
Om Maha Garthaya Namah 804 The great chasm
Om Maha Boothaaya Namah 805 The great being
Om Maha Nidhaye Namah 806 The great abode
OmKumadaayaNamah 807 One who gladdens the earth.
Om Kundaraaya Namah 808 One who tore the earth
Om Kundaaya Namah 809 One who gift the earth to Kashyapa
Om Parjanaaya Namah 810 One who is the raincharged cloud
Om Pavanaaya Namah 811 The purifier
Om Anilaaya Namah 812 Uninduceable
Om Amruthaashaaya Namah 813 One who gives amrutha nectar
Om Amrutha Vapushe Namah 814 One who has the immortal form
Om Survajnaaya Namah 815 Omniscient
Om Survothomukhaya Namah 816 One who has faces on all side
Om Sulabhaya Namah 817 Easily attainable
Om Suvrathaaya Namah 818 One who is of excellent vows
Om Siddhaaya Namah 819 The perfection
Om Shathru Jithe Namah 820 The conqueror of foes
Om Shathru Thaapnaaya Namah 821 The scorcher of the foes
Om Nigradhaaya Namah 822 One who controls and veils all beings by maya
Om Oudumbharaaya Namah 823 One who nourishes the universe in the shape of food
Om Ashwathaaya Namah 824 The tree of mundane existence
Om Chaanu Randra Nishodhanaya Namah 825 The slayer of Chanur the wrestler
Om Sahsraarchishe Namah 826 One who has innumerable rays
Om Saptha Jivhaya Namah 827 One who has seven tongues
Om Sapthidase Namah 828 One who has seven flames
Om Saptha Vahanaaya Namah 829 One who has seven horses
Om Amurhtaye Namah 830 One who is formless
Om Anaghaaya Namah 831 One who is sinless
Om Achinthyaa Namah 832 Unthinkable
Om Bhayakruthe Namah 833 one who causes fear
Om Bhaya Nashanaaya Namah 834 One who destroys the fear
Om Annaway Namah 835 The subtle
Om Bruhathe Namah 836 The great
Om Krushaaya Namah 837 The thin
Om Sthoolaya Namah 838 The stout
Om Gunabhrathe Namah 839 One who is possessed of attributes
Om Nirgunaaya Namah 840 One who transcends all attributes
Om Mahathe Namah 841 The greatest
Om Adhruthaaya Namah 842 Unsustained
Om Swadhruthaaya Namah 843 Self sustained
Om Swaasyaaya Nmah 844 One who emanated vedas
Om Prangvamshaaya Namah 845 One who has the ancient ancestry
Om Vamsha Vardhanaaya Namah 846 The expander of the Universe
Om Bhara Bhruthe Namah 847 The bearer of the weight
Om Kathithaaya Namah 848 One who is described by Vedas
Om Yogine Namah 849 One who revels in his own self
Om Yogishaaya Namah 850 The lord of Yogis
Om Surva kamadaaya Namah 851 The bestower of all wishes
Om Ashramaaya Namah 852 The resting place
Om Shramanaaya Namah 853 The scorcher
Om Kshaamaya Namah 854 The reducer
Om Suparnaaya Namah 855 One who has good leavers
Om Vayu Vahanaya Namah 856 One who moves the wind
Om Dhanurdhraaaya Namah 857 The wielder of the bow
Om Dhanurvedaaya Namah 858 The knower of the science of archery
Om Dandaaya Namah 859 One who is sceptre
Om Dhamayithre Namah 860 The punisher
Om Dhamaaya Namah 861 Self-control
Om Aparajithaya Namah 862 Unconquerable
Om Surva sahaya Namah 863 One who tolerates all his enemies
Om Niyanthre Namah 864 The ordainer
Om AniYamaaya Namah 865 The Unrestrained
Om Ayamaaya Namah 866 One who knows the death
om Sathva vathe Namah 867 Possessed of satva
Om Sathviakaaya Namah 868 One who posess Satva guna
Om Sathyaaya Namah 869 One who is true to the wise
Om Sathya Dharma Paraayanaya Namah 870 Ever devoted to truth and dharma
Om Abhi -praayaya Namah 871 The desired
Om Priyarharyaa Namah 872 Worthy of being loved
Om Ahryaa Namah 873 The worshipped
OmPriyakruthe Namah 874 The fulfiller of desires
Om Preethi Vardhanaaya Namah 875 The increaser of pleasure
Om VihayaSagathaye Namah 876 Has abode in the firmament
Om Jothishe Namah 877 The light
Om Surachaye Namah 878 Of good effulgence
Om Hutha Bhuje Namah 879 The consumer of oblations
Om Vibhave Namah 880 One who isundisputed master of all the worlds
Om Ravaye Namah 881 The Sun
Om Virochanya Namah 882 One who has various taste
Om Suryaaya Namah 883 One who generates all kinds of wealth
Om Savithre Namah 884 One who brings forth all the universe
Om Ravilochanaaya Namah 885 One who has the sun as his eye
Om Annathaay Namah 886 The endless
Om Huthabhuje Namah 887 One who accepts oblations
Om Bhokthre Namah 888 The enjoyer
Om Sukhddaya Namah 889 The conferror of bliss
Om Nikajaaya Namah 890 One who has numerous births
Om Agrajaya Namah 891 The first born
Om Anir Vindaaya Namah 892 One who knows no dejection
Om Sadamarshine Namah 893 One who forgives the good
Om Lokadhistaanaya Namah 894 The stay of the worlds
Om Adbhuthaaya Namah 895 The wonderful
Om Sanathe Namah 896 Of long duration
Om Sanathana Thamaaya Namah 897 The most ancient
OM Kapilaya Namah 898 Kapila the great Rushi
Om Kapaye Namah 899 The sun
Om Avyaayaa Namah 900 Indestructible place
Om Swasthi daaya Namah 901 The conferror of all blessings
Om Swasthikruthe Namah 902 The doer of good
Om Swasthine Namah 903 One whose nature is auspiciousness
Om Swasthuibhujaaya Namah 904 The enjoyer of auspiciousness
Om Swasthi Dhaksinaya Namah 905 One who grows in Auspiciousness
Om Aurudraya Namah 906 One who is not wrathful
Om Kunadaline Namah 907 One who wears Kundali in ears
Om Chakrine Namah 908 One who holds discus(chakra)
Om Vikramine Namah 909 One who is endowed with prowess
Om Urgitha shasanaaya Namah 910 One who can make a powerful commands
Om Shabdathigaaya Namah 911 Transcending speech
Om Shabda sahaaya Namah 912 Vedas proclaim him
Om Shashi Raaya Namah 913 The dewy season
Om Sharwa reekaraaya Namah 914 The maker of the night
Om Akruraaya Namah 915 One who is devoid of cruelty
Om Peshalaaya Namah 916 One who is beautiful
Om Dhakshaya Namah 917 The prompt
Om Dhakshinaaya Namah 918 The skilfull
Om Kshaminaamvaraaya Namah 919 One who excuses devotees
Om Vidwathamaaya Namah 920 Foremost among the learned
Om Veethabhayaaya Namah 921 One who transcends all fears
Om Punya Shravana Kirthanaaya Namah 922 Reciting his names leads to auspiciouness
Om Uthaaranaaya Namah 923 the redeemer
Om Dushkruthigneev Namah 924 One who destroys sins
Om Punyaaya Namah 925 The holy
Om Dusvapna Nashaaya Namah 926 Dispeller of evil dreams
Om Veeragne Namah 927 Destroyer of evil paths
Om Rakshanaaya Namah 928 The protector
Om Santhaaya Namah 929 The holy opens
Om Jeevnayaa Namah 930 The sustainer of life
Om Paryavasthithaya Namah 931 One who exists overspreading the universe
Om Anantha Roopaaya Namah 932 Of infinite forms
Om Anantha Sreeye Namah 933 Of Infinite power
Om Jithamanyave Namah 934 Of subdued wrath
Om Bhyaapahaaya Namah 935 The destroyer of fear
Om Chathuraashraaya Namah 936 TheJust
Om Ghabheerathamane Namah 937 Of immeasurable self
Om Vidhishaaya Namah 938 The bestower of diverse fruits
Om Vyadhishaaya Namah 939 One who sets diverse commands
Om Dhishaaya Namah 940 The giver
Om Anaadhayae Namah 941 The beginingless
Om Bhurbhuvaaya Namah 942 The supporter of the earth
Om Laksmai Namah 943 The resplendent
Om Suveeraya Namah 944 Of various auspicious movements
Om Ruchiraangadhaaya Namah 945 Adorned with two beautiful bracelets
Om Jananaaya Namah 946 The creator
Om JanaJanmaadaye Namah 947 The prime eval cause of beings
Om Bhimaaya Namah 948 The terror
Om Bhimaparakramaya Namah 949 Of fearful powers
Om Adharnilayaaya Namah 950 The resting place that supports
Om Adhaathre Namah 951 One who is with out support
Om Pusphahaasaaya Namah 952 Blossom of the universe flower
Om prajaagaraaya Namah 953 The ever awake
Om Urdvagaaya Namah 954 The upper most
Om Sathpathaacharaaya Namah 955 Walking in the path of righteousness
Om Pranadaaaya Namah 956 The life giver
Om Pranavayaaya Namah 957 Monosyllable OM
Om Panaaya Namah 958 One who has dealings
Om Pramaanaya Namah 959 Wisdom
Om Prana nilayaa Nama 960 The resting place of beings
Om Pranabruthe Namah 961 The sustainer of prana
Om Prana Jeevanaaya Namah 962 The life of beings
Om Thathvaya Namah 963 The reality
Om Thathvavidhe Namah 964 One who knows the truth
Om Ekathamane Namah 965 The one athma
Om Janmamruthujarathigaaya Namah 966 One who transecends birth ,oldage and death
Om Bhurbuvahswastharave Namah 967 One who is the sap in the tree of life exsiting in the three worlds
Om Thaaraaya Namah 968 The rescuer
Om Savithre Namah 969 The father
Om Prapthaamahaaya Namah 970 The great grand sire
Om Yajnaaya Namah 971 One whose very nature is sacrifice
Om Yajnapathaye Namah 972 The Lord of sacrifice
Om Yajvane Namah 973 The Sacrificer
Om Yajnaangaya Namah 974 Having the sacrifices for his limbs
Om Yajnavahanaaya Namah 975 The fulfiller of the yajnas
Om Yajnbhruthe Namah 976 The upholder of the sacrifice
Om Yajnakruthe Namah 977 The creator of sacrifices
Om Yajnane Namah 978 The master of sacrifices
Om Yajnabhuje Namah 979 The enjoyer of the sacrifice
Om Yajnasadhanaaya Namah 980 Having the sacrifices as means
Om Yajnaanthakruthe Namah 981 The giver of the result of sacrifice
Om Yajnguhyaaya Namah 982 One who is the secret of sacrifice
Om Annaya Namah 983 The boiled rice the food
Om Annadaya Namah 984 The eater of the food
Om Athmayonaye Namah 985 The self-cause
Om Swayanjaathaaya Namah 986 The self born
Om Ykhaanaaya Namah 987 The bigger
Om Saamgayanaaya Namah 988 praised by Samagana and Sama Veda
Om Devaki Nandanaaya Namah 989 Devaki’s son
Om Srastre Namah 990 The creator
Om Kshitheeshaaya Namah 991 The Lord of the earth
Om Papanashanaaya Namah 992 One who destroys the sins
Om Shankha Bruthe Namah 993 One who holds the Conch the shell
Om Nandakine Namah 994 One who holds the sword called Nandaka
Om Chakrine Namah 995 One who holds the discuss
Om Shaangra Dhanwane Namah 996 Thewielder of the bow called saranga
Om Gadhaadharaaya Namah 997 The bearer of the club or ghadha
Om Rathaangapaniye Namah 998 With car wheel in his hand
Om Akshoobhyaa Namah 999 One who is incapable of bearing agitated
Om Sarwa Praharanaayadhaya Namah 1000 One who is armed with allkinds of destructive weapons
----Ithi Sri Maha Vishnu Sahasranamaavali : sampoornam----


My father says it is a great Arya vysya Tradition to chant Sri Maha Vishnu Sahasranama.


My father says---------“Oh Arya Vysya Devotees please try to learn this and chant as many days as possible and chant on the day of Sri Sathyanarayana pooja day with out fail. This will definitely produce good results all around your life. Some years ago M.S.Subbalakshmi chanted and created a long playing record and it is now available in a cassette form and CD form also. I suggest them to use the cassette or CD and play and listen and practice. It is a powerful prayer which removes all the sins and takes you through successful through this Samasara Bhava Sagara and reaches VishnuLoka in the end of the life. ”


All Arya Vysyas men , women and children born in Western Countries who can not red and write Telugu or Kannada or Tamil also can use the English translation to read while listening to the cassette so that they can pronounce like as in the cassette while chanting by reading the English version. For the first few times you find it is very difficult and you will find gradually easier in time. This prayer will help to increases their love of God and Lord Vishnu will bless them for permanent peace and prosperity.Dhupa (Burn the incense)

Yat Purusham Vyadadhuhu Katidha Vyakalpayan ; Mukham
Kimasyo Kou Baahu Ka uru Baaha Uchyatae

Vanaspatirasodbhuto Gandhaadyo Ghanda Uttamaha
Aghreyaha Sarvadevaanaam Dhupoyam Pratigrihyataam ; Dhupamaagraapayaami

Deepa
(Wave one wick Aarati chanting the following mantra :)

Brahmanosya MukhamaaseedBahoo Raajanyaha Kirtaha ;Ooru Tadasya Yadvaishyaha Padbhayaam Shudro Ajaayata;

Saajyam Trivartisamyuktam Vahninaa Yojitam Maya; Deepam Grihaana Devesha Trailokya Timiraapaha; Deepam Darshayaami

Naivedyam (Offering of Food)

Chanramaa Manaso Jaataschakshoho Suryo Ajaayata;
Mukhaadindraschanischa Praanaadvaayurua Jaayata;

Rambhaaphalam Ghritam Ksheeram Godhumasya Cha Choornakam; Sharkaraayukta Naivedyam Spaadam Bhakshyamuchyatae; Ghritapakva Havishyannam Paayasamcha Sasharkaram; Naanaavidham Cha Naivedyam Ham Swaamihi Pratigrihyataam; Naivedyam Samarpayaami

Offer a spoon of water and chant: Hasta-Prakshaalanam Samarpayaami. Mukha Prashaalanam Samarpayaami.

(Again offer a spoon of water and chant:) Aachamanam Samarpayaami

Karodvartanaartham Chandanam Samarpayaami. (Apply sandal paste to the Deity)

(Now chant the following offering “Taambula” and offer beetle leaves and beetle nut to the Deity). Lavanga Karpurayutam Taamulam Surapujitam;
PreetyaGrihaana Devesha Mama Soukhyam Vivardhaya; Poogi Phala Taambulam Samarpayaami.

Dakshina (Offering donation to the Deity)

Om Hiranya Garbha Garbhastam Hemabijam Vibhaavasoho; Anantha Punya Phaladam Ataha Shaantim Prayacchamae; Suvarna Pushpa Dakshinaam Samarpayaami.

Purna-Phala

(Holding the plate containing five types of fruits, chant the following Mantra and then place the fruit plate by the right hand side of the Deity.)

Om Idam Phalam Mayaa Deva Sthaapitam Putata Stava; Tenamae Saphala Praptihi Bhavet Janmani Janmani; Samasta Phalaani Samarpayaami.

Mangalarati (Waving the light by the Deity)
Ghritavarti Samaayukta Deepena Cha Supoojitaha; Neeraajanena Santushto Bhavatyeva Jagatpatihi; Mangala Neeraajinam Samarpayaami.

Karpura Arati

(Camphor light is to be waved before the Deity while chanting following Mantras:)

Karpura Deepam Sumanoharam Prabho; Dadaami Tae Devavara Prasida Bho Paapaanhakaraam Tvaritam Nivaaraya, Prajnana Dipam Manasi Pradeepaya;
Karpuraaraatrikam Samarpayaami.

Amantaram Aachamaneeyam Samarpayaami. (offer a spoon of water.)

(Chant:) Naabhya Aaseedantariksham Sheershno Dyau Samavartata; Padbhyaam Bhumirdishaha Shrotraa Thatha Lokaan Akalpayan.


Pradakshinam (Perambulation)

(As you chant the following mantra, turn round three times and prostrate before the Deity.)

Yanni Kaanicha Paapaani Janmaantara Kritaanicha; Taani Taani Vinashyanti Pradikshinaam Samarpayaami. (Offer a spoon of water to the Deity.)

(Chant:) Saptaasyaan Paridhayas Trisapta Samidhaha Kritaaha; Deva Yadajnam Tanvaana Abadhnan Purusham Pashum.

Mantra Pushpa

(Holding red rice and flowers, chant the following mantra):
Vidyabuddhi Dhanaishvarya Putra-Poutraadi Sampadaha; Push-paanjali Pradaanena Dehimae Ipsitam Varam; Mantra-Pushpan Samarpayaamin. (Offer the red rice and flowers to the Deity)

Mantra Pushpa (Narayana Sukta)
Om Sahasra Sheersham Devam Vishwaaksham Vishwa Shambhuvam: Vishwam Naaraayanam Devam Aksharam Paramam Padam.

Vishwataha Parama Nityam Vishwam Naaraayanam Harim; Vishwamevedam Purushas Tadvishwamupajivathi.

Patim Vishwasyaatmeshwaram Shaashwatam Shivam Achyutam; Naaraayanam Mahaajneyam Vishwaatmaanaam Parayanam.

Naraayana Param Brahma, Tattvam Naaraayanah Paraha; Naaraayana Parojyotir Aatma Naaraayanah Paraha.

Yacha Kinchit Jagatsarvam, Drishyatae Shrooyatepi Vaa; Antarbahischa Tatsarvam Vyaapya Naaraayanah Sthithaha

Anantham Avyayam Kavim Samudrentam Vishwa-Shambhuvam; Padmaskosha Prateekaasham Hridayam Chaapyadhomukham.

Adho Nistyaa Vitastyaante Naabhyaamupari Tishtathi; Jvaaoamaala Kulam Bhaati Vishwasyaatanam Mahat.

Santatam Shilaabhistu Lambatyaa Kosha Sannibham; Tasyaantae Sushiram Sookshmam Tasmin Sarvam Prathishtitam.

Tasya Madhye Mahaanagnir Vishwarchir Vishwatomukhaha; Sogra Bhugvi Bhajantistan Aahaaramajaraha Kavihi; Tirya Goordhva Madhashyaayi Rashmayastasya Sanatataa.

Santaapayati Svam Dehamaapaadatalamastakaha; Tasye Madhye Vahnishikhaa Aneeyordhvaa Vyavasthithaha.

Neelatoyada Madhyastaa Vidyullekheva Bhaasvara; Neevaara Shookavattanvee Peeta Bhaasvatyanupama.

Tasya Shikhaaya Madhye Paramaatma Vyavasthithaha; Sa Brahma Sa Shivaha Sa Harihi Sendra Soksharaha Paramaha Swaraat.

Om Namo Naaraayanaaya Vidhmahae, Vaasudevaaya Dheemahi; Tanno Vishnum Prachodayaat. Mantra Pushpam Samarpayaami.


Praarthana (Prayer)


(To be taught to all devotees. Join palms and chant:)

Yanmayaa Bhakti-Yuktena Patram Pushpam Phalam Jalam; Niveditam Cha Naivedyam Tadgrihaanaanu Kampaya.

Mantraheeanam Kriyaaheenam Bhaktiheenam Janaardana; Yet Pujitam Mayaa Deva Paripurnam Tadastu Tae;

Amogham Pundarikaaksham Nrisimham Daityasudanam; Hrishikesham Jagannaatham Vageesham Varadaayakam;

Praarthanaam Samarpayaami. (Make prostrated obeisance)

Now begins the second part of the Puja, which is the narration of the Satyanarayana Katha of the Story of Satyanarayana ( “Styanarayana Katha.”)

Kalasha Visarjana (A prayer send off to Lord Satyanarayana.)
(As you shake the Kalasha, chant the following matra:)

Gaccha Gaccha Surashreshta Satyanaaraayana Prabho; Gachantu Tvam yathaa Sthaanam Punaraagamanaayacha.

Sri Satyanaaraayana Swaaminae Namaha, Yathaa Sthaana mudvaasayami.

(Hold red rice and flowers and chant):

Svasti Purvocharita Evam Guna Visheshana Vishistaayaam. Punyaayaam, Punyakaale. Mahaapunya Shubha Tithou Mayaakrita Yaavacchakti Pujaa Aaraadhanena
Bhagavaan Sarvaatmaka, Sri Satyanaaraayana Swaamihi Preeyatam; Om Tatsat, Brahmaarpanamstu; Hari Om Shantihi Shantih Shantihi.
Sri Satyanaaraayana Swaami Ki JaiVratha Program structured by

Dr M D Ramakrishna Gupta
Mrs Sharada Ramakrishna Gupta